EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ADCORE AB

2001-08-15

Anmälan, m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tio dagar före stämman

dels anmäla sig, samt eventuellt antal biträden, hos bolaget senast den 10 September 2001 kl. 16.00, under adress

Adcore AB,

Att: Caroline Martinsson,

Box 3216, 103 64 Stockholm,

per fax till nummer 08 – 635 80 03 eller

via bolagsstamma@adcore.com.

Vid anmälan bör uppges namn,

person-/organisationsnummer,

adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 3 september 2001 då sådan registrering skall vara verkställd hos VPC.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om ändring av bolagsordning, förslag se punkt A nedan.

7. Stämmans avslutande.

A. Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen innebär i förhållande till gällande bolagsordning

att aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt hos bolaget från och med den 30 augusti 2001. Handlingarna hålles tillgängliga hos bolaget på adress Kungsgatan 48, Stockholm och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i augusti 2001

ADCORE AB (publ)

Styrelsen