Erbjudandet att teckna preferensaktier i Klövern övertecknat

2014-11-19

 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Klövern offentliggjorde den 6 november 2014 att styrelsen beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 22 oktober 2014, att genomföra en nyemission av högst 7 000 000 preferensaktier till en teckningskurs om 150 kronor per preferensaktie, med möjlighet för Klöverns styrelse att utöka erbjudandet till högst 12 500 000 preferensaktier (”Erbjudandet”). Erbjudandet utökades den 13 november 2014 till att omfatta 12 500 000 preferensaktier, motsvarande 1 875 miljoner kronor. Erbjudandet riktades till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands. Anmälningsperioden för erbjudandet till allmänheten löpte ut den 17 november 2014 och anmälningsperioden för det institutionella erbjudandet löpte ut den 18 november 2014.

Intresset för teckning av preferensaktier i Klövern har varit stort både från allmänheten och från institutionella investerare och Erbjudandet blev väsentligt övertecknat. Inom ramen för Erbjudandet har cirka 13 000 privatpersoner och institutionella investerare tilldelats preferensaktier i Klövern, varav cirka 5 000 befintliga aktieägare och cirka 8 000 nya aktieägare. Emissionen tillför Klövern 1 875 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionslikviden avses användas för att finansiera ytterligare förvärv, hyresgästanpassningar och tillbyggnationer. Klövern vill tydliggöra att emissionslikviden inte avses användas till förtida lösen av utestående obligationer med förfall i mars 2015.

Likviddag är den 21 november 2014 och beräknad första dag för handel med de nyemitterade preferensaktierna på Nasdaq Stockholm är den 26 november 2014.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Klövern uppgå till 199 432 360, varav 166 544 360 stamaktier och 32 888 000 preferensaktier.[1]

Nordea och Swedbank är Joint Lead Managers och Joint Bookrunners, MAQS är legal rådgivare till Klövern och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Joint Lead Managers och Joint Bookrunners i samband med Erbjudandet.

Klövern AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 29 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 2,9 miljarder kronor per den 30 september 2014. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, Fax: 0155-44 33 22,
E-post: info@klovern.se.
 

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november 2014.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Klövern. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Klövern för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Klövern och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Nordea och Swedbank företräder Klövern och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Klövern för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Erbjudandet. Ingen utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, lämnas av Nordea och/eller Swedbank avseende fullständigheten, riktigheten eller verifieringen av informationen i detta pressmeddelande och innehållet i pressmeddelandet utgör inte, och ska inte heller förlitas på, som ett löfte eller en utfästelse från Nordea och/eller Swedbank i detta avseende, varken historiskt eller avseende framtiden. Nordea och/eller Swedbank påtar sig inget ansvar för att pressmeddelandet är korrekt, fullständigt eller verifierat och frånsäger sig följaktligen i största möjliga utsträckning, under tillämplig lag, allt ansvar, oavsett om sådant ansvar grundas på skadeståndsrättslig, kontraktsrättslig eller annan grund, vilket Nordea och/eller Swedbank annars skulle kunna ha avseende pressmeddelandet eller information som tillhandahållits i samband med Erbjudandet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Klöverns aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

                                       


[1] Utan beaktande av de 1 665 443 600 stamaktier av serie B som kommer utges i samband med Klöverns registrerade fondemission med avstämningsdag den 5 december 2014.