Delårsrapport januari – september 2015

2015-10-22

»» Resultatet efter skatt ökade med 66 procent till 1 482 mkr (892), motsvarande 1,35 kr (0,81) per stamaktie.

»» Intäkterna ökade med 8 procent till 2 013 mkr (1 863).

»» Driftöverskottet ökade med 8 procent till 1 333 mkr (1 238).

»» Förvaltningsresultatet ökade med 32 procent till 786 mkr (594).

»» Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 084 mkr (880). Efter tillträde av 15 fastigheter för 1 199 mkr, försäljning av 14 fastigheter för 543 mkr och investeringar på 852 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 32 800 mkr.

»» Den justerade soliditeten förbättrades till 36,4 procent.

VD:s kommentar

God vinstutveckling
Vinstutvecklingen var god även under det tredje kvartalet med ett förvaltningsresultat som ökade 28 procent. Marknadsförhållandena är gynnsamma i form av solid konjunkturutveckling och historiskt sett mycket låga räntor. Hand i hand med det visar transaktionsmarknaden fortsatt styrka vilket avspeglar sig i stigande fastighetsvärden men innebär också att det gäller att vara selektiv vid förvärv. Samtidigt finns det stor potential för långsiktigt värdeskapande i projektverksamheten på ett antal av de tillväxtorter där Klövern har en ledande position.

En gynnsam hyresmarknad i kombination med förvärv resulterade i en ökning av intäkterna med 4 procent under kvartalet. God kostnadskontroll, inklusive framgångsrikt långsiktigt arbete med energieffektivisering, bidrog till att överskottsgraden landade på 69 procent. Även om nettoin­flyttningen var något svag under kvartalet ligger vi efter nio månader inte så långt ifrån målet för helåret på en net­toinflyttning om minst 1 procent av hyresvärdet, och förut­sättningarna är goda inför årets sista kvartal. Längre ned i resultaträkningen avspeglar sig det fördelaktiga ränteläget i en fortsatt förbättring av finansnettot.

Fastighetsbeståndet fortsatte att öka i värde, både på grund av förvärv och positiva värdeförändringar. I en trans­aktionsmarknad som är stark gäller det att vara selektiv i vad som adderas till portföljen. Vi tackar nej till betydligt fler objekt än vad vi går vidare med för att försöka förvärva. Under 2015 har vi primärt förstärkt Klöverns position i Stockholm och Göteborg genom förvärv av högkvalitativa objekt med solida välkända hyresgäster. Inte minst Solna Gate – med hyresgäster som Santander, BP, Bristol-Myers Squibb och GlaxoSmithKline – är exempel på det. Det­samma gäller fastigheten Inom Vallgraven 15:2, centralt belägen i Göteborg, med Swedbank som största hyresgäst.

Totalt har Klövern över 5 000 hyresgäster i ett brett spektrum av branscher, geografiskt fördelat på ett antal olika tillväxtorter. Den mixen, i kombination med att näs­tan var femte intäktskrona kommer från offentlig verksam­het, skapar stabilitet.

Stabilitet på intäktssidan ger i sin tur förutsättningar att utveckla verksamheten även genom projekt. Under de när­maste åren kan mycket väl projektverksamheten komma att vara den enskilt största värdeskaparen för Klövern. I dagsläget har vi över 300 projekt igång med en total investe­ringsvolym över 3 miljarder kronor. Bland de största enskilda projekten finns Tele2s nya huvudkontor i Kista och uppföran­det av Elite Hotels nya landmärke till hotell vid centralstatio­nen i Uppsala. I en strukturerad process arbetar vi samtidigt vidare med att titta på hur förändrade detaljplaner kan skapa möjligheter för både nya kontor och bostäder, ibland genom förtätning för att skapa ännu attraktivare stadsmiljöer. Ett exempel på ett planerat kommande projekt är fastigheten Sigurd 7, även kallad S7, vid centralstationen i Västerås. Så sent som i förra veckan lämnade vi in bygglovshandlingar avseende en ny spännande modernistisk byggnad med runt 8 000 kvm uthyrningsbar yta. Ett annat projekt, som ligger närmare i tiden, är Skeppet i Karlstad, en 14 000 kvm stor kontors- och affärsfastighet i bästa läge i stadens inre hamn.

Totalt sett är vi nöjda med utvecklingen under det tredje kvartalet och ser goda förutsättningar för en bra avslutning av året.

Rutger Arnhult
VD Klövern


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 32,8 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 3,1 miljarder kronor per den 30 september 2015. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2015.