Delårsrapport januari – september 2011

2011-10-20

  • Intäkterna för senaste kvartalet ökade med 12 procent till 340 mkr (303), medan intäkterna för perioden januari-september uppgick till 1 012 mkr (907)
  • Driftöverskottet för senaste kvartalet ökade med 16 procent till 234 mkr (201), medan driftöverskottet för perioden januari-september uppgick till 642 mkr (552)
  • Förvaltningsresultatet för senaste kvartalet uppgick till 127 mkr (128), motsvarande
    0,79 kr per aktie (0,79) och för perioden januari-september till 336 mkr (337), motsvarande 2,09 kr per aktie (2,09)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick det senaste kvartalet till 10 mkr (106) och värdeförändringar på derivat till -179 mkr (-4). För perioden januari-september uppgick värdeförändringar på fastigheter till 293 mkr (222) och på derivat till -176 mkr (-120)
  • Kvartalets resultat uppgick till -32 mkr (200), motsvarande -0,20 kr per aktie (1,25). Resultatet för perioden januari-september uppgick till 330 mkr (344), motsvarande 2,05 kr per aktie (2,14).

VD:s kommentar

Nettoinflyttningen klart positiv
”Den svenska fastighetsmarknaden har i stort inte påverkats nämnvärt av turbulensen i omvärlden. Skuldproblematiken i Sydeuropa och USA har visserligen lett till att tillväxtprognoserna reviderats ned i såväl dessa länder som Sverige, men det har också fått långräntorna att falla kraftigt och de korta räntorna att göra halt. Klövern har bara sett effekten av de två ränteförändringarna. När det gäller efterfrågan på lokaler däremot är läget fortsatt gott och nettoinflyttningen uppvisar det senaste kvartalet riktigt bra siffror. Under juli till september uppgick inflyttningen till 33 mkr, avflyttningen till 21 mkr och nettoinflyttningen till 12 mkr. Hittills i år uppgår nettoinflyttningen till 14 mkr. Inflyttningen är inte koncentrerad till en stad eller en region, utan noteras generellt i Klöverns bestånd.

Klövern fortsätter att uppvisa ett mycket bra resultat i fastighetsrörelsen. Driftöverskottet är på toppnivå med 642 mkr under årets nio första månader och förvaltningsresultatet tangerar förra årets nivå, trots att finansnettot ökat med hundra miljoner kronor. Vi har tack vare idogt arbete i organisationen lyckats ta igen merparten av det tapp som uppkom under årets första kvartal på grund av den besvärliga vintern. Överskottsgraden uppgår till 63 procent hittills i år, vilket är bra med tanke på att den bara var 57 procent under första kvartalet.

Fastighetsvärdena ligger i stort sett still under kvartalet, men har stigit med nära 300 mkr, motsvarande 2 procent, hittills i år. Sjunkande långa marknadsräntor har inneburit att värdet på Klöverns derivat minskat med 179 mkr under kvartalet och värdet uppgår till minus 192 mkr. Klövern har utnyttjat tillfället att säkra förmånlig finansiering genom att binda räntan på krediter för ytterligare en miljard kronor under kvartalet, genom förvärv av ränteswappar med lång löptid på en historiskt låg nivå”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Nyköping 20 oktober 2011

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, 0155-44 33 10/070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 14,6 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,6 miljarder kronor per den 30 september 2011. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2011.