Delårsrapport Januari – September 2007

2007-10-23

* Intäkterna uppgick till 902 mkr (589)

* Periodens resultat efter skatt ökade till 934 mkr (427)

* Resultat per aktie ökade till 5,61 kr (3,55)

* I periodens resultat ingår realiserade värdeförändringar avseende
fastigheter med 126 mkr (24) och orealiserade värdeförändringar
avseende fastigheter med 735 mkr (179).

VD:s kommentar

Stark resultatutveckling”Vi kan presentera ett starkt resultat för årets första nio månader,
inte minst för tredje kvartalet. Uthyrningsgraden har ökat med en
procentenhet för fjärde kvartalet i rad till 87 procent. Detta är ett
gott betyg till den egna organisationen och visar att det går bra för
våra kunder”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Värdeuppgången i fastighetsbeståndet är en effekt av nyuthyrning och
stigande fastighetspriser. Som ett resultat av ett förbättrat
marknadsläge med minskande vakanser och stigande hyresnivåer ökar
fastighetsvärdet, framförallt i Kista.

Förvärvet av 43 fastigheter i Karlstad och Västerås stärker
organisationen och marknadspositionen på dessa orter och efter
försäljningen av nio fastigheter, med frånträde under fjärde
kvartalet, kommer 99 procent av fastighetsbeståndet att vara
koncentrerat till Klöverns tio prioriterade marknader.”På dessa orter får vi nu större möjligheter att, med närhet och
engagemang, möta kundernas behov av lokaler och tjänster”, säger
Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Resultat
Periodens resultat efter skatt uppgick till 934 mkr (427).
Förbättringen beror framförallt på högre orealiserade
värdeförändringar och ett betydligt större fastighetsinnehav. I
resultatet ingår realiserade värdeförändringar från
fastighetsförsäljningar med 126 mkr (24) och orealiserade
värdeförändringar avseende fastigheter med 735 mkr (179).
Finansnettot var -162 mkr (-97), varav värdeförändringar avseende
finansiella instrument och värdepapper utgjorde 55 mkr (19).

Nyköping, 23 oktober 2007

Klövern AB (publ)

För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662
48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12,
070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar
fastigheter i större svenska städer. Klövern har idag geografiska
enheter i tio städer/orter; Borås, Karlstad, Kista, Linköping,
Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30
september 2007 uppgick fastigheternas värde till ca 12,2 miljarder
kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 337 mkr.
Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora
bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida:
kelly.corem.se