Delårsrapport Januari – September 2006

2006-10-26

 •         Intäkterna uppgick till 589 mkr (467)
 •  
 •         Periodens resultat efter skatt ökade till 427 mkr (267)
 •  
 •         Resultat per aktie ökade till 3,55 kr (2,34)
 •  
 •         Av resultatet utgör värdeförändringar avseende fastigheter 204 mkr (127)
 •  
 •         Klövern har tecknat avtal om förvärv av fastigheter i Kista och Täby om totalt fyra miljarder kronor
 •  
 •         Helårsprognosen justeras uppåt; resultat före skatt förväntas överstiga
              300 mkr exkl. värdeförändringar avseende fastigheter. Tidigare prognos var 250 mkr 
 •  
   
  VD:s kommentar
   
  Ökat resultat och fortsatt expansion inom Business och Science Parks
  ”Årets tredje kvartal kännetecknas av fortsatt god efterfrågan på lokaler. Vi noterar vår historiskt sett största nettoinflyttning där området utbildningslokaler gått särskilt starkt med en dryg tredjedel av kvartalets totala nettoinflyttning. Processen med fastighetsförvärven i Kista och Täby för ca fyra miljarder kronor fortgår enligt planerna och beräknas fullföljas under kvartal fyra. Klöverns ambition i Kista och Täby är densamma som på övriga orter; att bidra till att utveckla det lokala näringslivet. Via dessa förvärv stärker vi vår roll som partner till företag och organisationer som söker efter en utvecklande miljö inom Business och Science Parks”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
   
  Resultat
  Periodens resultat efter skatt uppgick till 427 mkr (267). Förbättringen beror framför allt på ett betydligt större fastighetsinnehav och ökade orealiserade värdeförändringar. I resultatet ingår realiserade värdeförändringar från fastighetsförsäljningar med 24 mkr (19) och orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med 179 mkr (107). Finansnettot var -97 mkr (-125), varav värdeförändringar avseende finansiella instrument och värdepapper uppgick till 19 mkr   (-6).
   
  Nyköping 26 oktober 2006
   
  Klövern AB (publ)
   
  För ytterligare information:
  Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
  Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
  Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se
   
  Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping, Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.

                               Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se