Delårsrapport januari – mars 2012

2012-04-17

  • Intäkterna ökade med 19 procent till 399 mkr (334)
  • Driftöverskottet ökade med 27 procent till 242 mkr (199)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 1 procent till 98 mkr (97)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 53 mkr (112) och värdeförändringar på derivat till 91 mkr (65)
  • Periodens resultat uppgick till 175 mkr (199), motsvarande 0,91 kr per stamaktie (1,24) och 2,50 kr per preferensaktie (-)
  • Klövern förvärvade fastighetsbolaget Dagon AB (publ) 2 mars 2012
  • Klövern har emitterat preferensaktier som dellikvid i förvärvet av Dagon och i en fondemission till Klöverns aktieägare. Vid periodens slut uppgick eget kapital till
    5 923 mkr (4 740).

VD:s kommentar

Full fart i integrationen

Den 2 mars förvärvade Klövern det börsnoterade bolaget Dagon och för närvarande är vi i full färd med integrationsprocessen. Efter den inledande kartläggningen kommer beslut om färdväg, för att följas av genomförande. Med Dagon växer Klövern från ett fastighetsvärde på dryga 15 mdkr till nära 21 mdkr. Fokus breddas både geografiskt och när det gäller inriktning på fastigheter. Vi etablerar oss i Öresundsregionen och ökar vår närvaro i västra Sverige genom städerna Göteborg och Halmstad.

Klövern levererar ett bra resultat för första kvartalet 2012, trots att bara en månad av Dagons resultat är medräknat. Kvartalet uppvisar en positiv nettoinflyttning, vilket är ovanligt då första kvartalet på året normalt sett brukar domineras av stora avflyttningar. I år är inget undantag, men vi har lyckats svara upp med än större inflyttningar, tack vare god efterfrågan och bra uthyrningsarbete. Vi har dessutom tecknat avtal om uthyrningar som ännu inte är inflyttade inkluderande bl a tre kontorsvåningsplan i Victoria Tower och det finska teknikföretaget Sarlin i Västerås.


Oron på finansmarknaden har lagt sig något och bankernas marginaler har kommit ned jämfört med situationen vid årsskiftet. Fortfarande är det dock brist på likviditet, vilket bidragit till att Klövern valt att komplettera traditionell bankupplåning med emission av två treåriga icke-säkerställda obligationer om totalt 820 mkr under första kvartalet 2012. Emissionen gör det möjligt för Klövern att agera snabbt om lämpliga förvärv skulle dyka upp.


I och med förvärvet av Dagon ökar Klöverns vakanta yta till nära 500 tkvm. Målsättningen är att halvera den vakansen inom fem år. Det kommer visserligen att krävas en del investeringar som leder till stigande hyresvärden. Men framför allt kommer det att krävas ett stort engagemang av medarbetarna för att vi ska kunna uppnå målet”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Nyköping, 17 april 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 20,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 31 mars 2012. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2012.