Delårsrapport Januari – Mars 2007

2007-04-25

* Intäkterna ökade till 330 mkr (182)

* Periodens resultat efter skatt ökade till 300 mkr (183)

* Resultat per aktie ökade till 1,80 kr (1,52)

* Uthyrningsgraden ökade från 84 till 85 procent

VD:s kommentar

Rekordstor nettoinflyttning
Första kvartalet har kännetecknats av ökad inflyttning vilket, trots
förhållandevis stora avflyttningar, bidragit till en nettoinflyttning
på hela 12 mkr. Uthyrningsgraden ökade från 84 till 85 procent under
samma period. Fastigheternas orealiserade värdeförändringar uppgick
till 294 mkr, vilket är en effekt av ett framgångsrikt
uthyrningsarbete och i viss mån sänkta direktavkastningskrav på
marknaden.”Den starka konjunkturen medför att aktiviteten är hög på samtliga
orter där Klövern är verksamt. Glädjande noterar vi ett ökat
lokalbehov från både befintliga och nya kunder”, säger Klöverns VD
Gustaf Hermelin.

Resultat
Periodens resultat efter skatt uppgick till 300 mkr (183).
Förbättringen beror framför allt på ökade orealiserade
värdeförändringar och ett betydligt större fastighetsinnehav.
Intäkterna uppgick till 330 mkr (182) och driftöverskottet blev 206
mkr (103). I resultatet ingår realiserade värdeförändringar från
fastighetsförsäljningar med 0 mkr (13) och orealiserade
värdeförändringar avseende fastigheter med 294 mkr (112).
Finansnettot var -69 mkr (-32), varav värdeförändringar avseende
räntetak och ränteswapar utgjorde 2 mkr (4). Periodens uppskjutna
skattekostnad uppgick till 117 mkr (0).

Nyköping 25 april 2007

Klövern AB (publ)

För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33,
anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29
35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar
fastigheter i större svenska städer. Klövern har idag geografiska
enheter i tio städer/orter; Borås, Karlstad, Kista, Linköping,
Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31
mars 2007 uppgick fastigheternas värde till ca 11,1 miljarder kronor
och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 110 mkr. Klövernaktien är
noterad på Stockholmsbörsens nordiska lista för medelstora företag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida:
kelly.corem.se