Delårsrapport januari-mars 2000

2000-04-27

Marknaden

Marknaden för IT- och internetrelaterade tjänster har under senare år karaktäriserats av kraftigt ökad efterfrågan. Under de närmaste åren bedöms marknadstillväxten för internetrelaterade tjänster öka ytterligare. Business-to-business (”B2B”) är det marknadssegment som visar på högst tillväxt enligt flera oberoende analysinstitut. Enligt Gartner Group bedöms e-handeln mellan företag i världen 2004 uppgå till 7290 miljarder USD, vilket motsvarar cirka 7 procent av all världshandel. Marknaden för e-handel mellan företag bedöms år 2004 fördelas jämnt mellan Europa, USA och resten av världen. Handeln mellan företag och konsumenter bedöms bli väsentligt mindre än handeln mellan företag. Enligt Gartner Group beräknas handeln mellan företag och konsumenter 2003 uppgå till 380 miljarder USD.

Följande faktorer bedöms driva den expansiva marknadsutvecklingen.

Internetmognad och internetpenetration ökar kraftigt i framtiden.

Utvecklingen drivs av att det utvecklas fler tekniska gränssnitt i form av mobilt Internet (WAP m.m.) och interaktiv TV samt en kraftig utbyggnad av infrastrukturer för kommunikation. Enligt International Data Corporation (”IDC”) förväntas antalet internetanvändare i världen öka från 98 miljoner 1998 till 320 miljoner 2002. I Europa leds utvecklingen från de nordiska länderna där internetmognaden är högre än i övriga Europa. En undersökning gjord av IDC under 1999 visade att 60 procent av befolkningen i Finland, Sverige, Norge och Danmark nyligen använt eller var intresserade av att använda Internet.

Internets genomslagskraft ökar successivt.

Alla branscher och värdekedjor omstruktureras i olika utsträckning, påverkade av att Internet skapar nya marknadsplatser med helt nya förutsättningar. I takt med ökad internetpenetration ökar också elektronisk handel med varor och tjänster. Företag inser i snabb takt att det finns betydande effektivitetsvinster, och därmed förknippade konkurrensfördelar, i att utnyttja Internet som en integrerad del i affärsmodellen. Tidiga exempel är Cisco, Dell och Amazon.com. Enligt IDC förväntas e-handeln i USA öka från 32 miljarder USD 1998 till 426 miljarder USD 2002.

Den kraftiga tillväxten inom den digitala ekonomin skapar mycket stark tillväxt för internetrelaterade konsulttjänster. Följande trender bedöms vara betydelsefulla vid bedömning av den framtida marknadsutvecklingen för internetkonsulter.

· Ökade krav på kostnadseffektivitet medför globalisering

· Högst tillväxt inom B2B

· Internetlösningar blir alltmer affärskritiska

· Utveckling av fler elektroniska kanaler

Samgående Information Highway och Connecta

Information Highway och Connecta avser att gå samman och därmed bilda ett av Europas ledande internetkonsultbolag.

Styrelserna i Connecta och Information Highway har beslutat att rekommendera aktieägarna att godkänna ett samgående mellan bolagen på lika villkor. Beslut om samgåendet togs på Information Highway ´s ordinarie bolagsstämma den 5 april 2000. Därmed skapas ett av de ledande konsultbolagen i Europa med inriktning på strategiska internetlösningar. Den nya koncernen kommer att ha en mycket god plattform för fortsatt snabb internationell expansion. Tillsammans har de två företagen i dag cirka 1 200 anställda och målet är att vara minst 2 000 personer vid årets slut.

Den nya koncernen kommer att bli ett fullserviceföretag som står väl rustat att möta kraven från större företag och organisationer. Tillsammans kommer den nya koncernen att kunna erbjuda en komplett uppsättning tjänster inom internet, från strategi och design till teknisk implementering.

Samgåendet sker genom att Information Highway lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Connecta. För varje aktie i Connecta erbjuds 3,37 aktier i Information Highway. Optionsinnehavare i Connecta kommer att erhålla 10 nya aktier i Information Highway för varje tre teckningsoptioner. Konvertibelinnehavare i Connecta erbjuds 10 nya aktier i Information Highway för varje konvertibel om nominellt 61,23 kronor.

När samgåendet genomförts kommer Information Highways aktieägare att kontrollera 49 procent och Connectas aktieägare 51 procent av den nya koncernen efter full utspädning.

Motiv till samgåendet i korthet

Företagsledningarna i Connecta och Information Highway delar samma vision och mål att hjälpa sina kunder att utveckla konkurrenskraftiga strategiska lösningar för den nya digitala ekonomin.

Organisationen och företagskulturen hos Connecta och Information Highway har många likheter, vilket bäddar för en snabb och friktionsfri integrationsprocess.

De båda företagsledningarna kompletterar varandra väl. Information Highways ledning har bevisat att den har ingående kunskaper om internationell industriell affärsverksamhet och integrationsarbete vid förvärv samtidigt som Connectas ledning besitter stor kompetens inom strategisk konsultverksamhet för internet.

Både Connecta och Information Highway är starkt fokuserade på lönsamhet, hög tillväxt och kvalitet.

Information Highways höga tekniska kompetens inom områden som trådlös kommunikation och Linux kompletterar Connectas kompetens inom strategisk affärsutveckling för internet och e-handel. Genom samgåendet kommer den nya koncernen att kunna erbjuda sina kunder ett komplett serviceutbud som inkluderar allt från strategiska konsulttjänster för internet, design och teknisk implementering.

Den nya koncernen kommer att ha ett starkt fokus på internetstrategi med över 250 erfarna konsulter som kan vägleda kunderna om hur internet och e-handel påverkar deras övergripande affärsstrategi.

De två företagens kundbaser kompletterar varandra väl.

Styrkan och storleken hos det sammanslagna företaget skapar förutsättningar för en snabbare internationell expansion. Dessutom får företaget bättre möjlighet att erbjuda multinationella företag större projektlösningar internationellt. Connecta är i dag verksamt i Sverige och har undertecknat en avsiktsförklaring att förvärva Albatros Network A/S i Danmark. Information Highway har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien.

Inom Sverige kompletterar Connecta och Information Highway varandra väl geografiskt. Connecta är idag starka i Stockholm medan Information Highway finns etablerade i flertalet större städer i Sverige, från Umeå i norr till Malmö och Öresundsregionen i söder.

Styrelse och ledning

Styrelsens och ledningens sammansättning kommer att återspegla ägarförhållanden i den nya koncernen och en ny styrelse kommer att föreslås vid en extra bolagsstämma i Information Highway efter erbjudandets genomförande.

Connectas nuvarande VD Christer Jacobsson kommer föreslås till ny ordförande i den nya koncernen och till VD och styrelsemedlem kommer Göran Wågström, nuvarande VD i Information Highway, att föreslås. Anders G. Carlberg, för närvarande styrelseordförande i Connecta, och Lars Irstad, för närvarande styrelseordförande i Information Highway, kommer att föreslås bli styrelseledamöter i den nya koncernen. Ytterligare styrelseledamöter kommer att föreslås så att balans erhålls mellan ägarkretsarna.

Erbjudandet innebär i korthet

· För varje aktie i Connecta erbjuds 3,37 aktier i Information Highway.

· För varje 3 teckningsoptioner i Connecta erbjuds 10 aktier i Information Highway.

· För varje konvertibel om nominellt 61,23 kronor erhålls 10 aktier i Information Highway.

Erbjudandet är lika för A- och B-aktier i Connecta. De nya aktierna i Information Highway medför rätt till utdelning för räkenskapsåret 2000.

Överskjutande andelar av aktier kommer att försäljas av E. Öhman J:or Fondkommission AB i den mån de ej adderar till hela aktier i Information Highway.

Courtage utgår ej.

Om samtliga aktieägare i Connecta accepterar erbjudandet kommer Information Highway att emittera 57,0 miljoner aktier. Om samtliga options- och konvertibelinnehavare accepterar erbjudandet kommer de att erhålla 7,2 miljoner aktier i Information Highway.

Efter samgåendet kommer Information Highways aktieägare att kontrollera 49 procent av den nya koncernen efter full utspädning och aktieägare i Connecta resterande 51 procent.

Christer Jacobsson kommer att vara den enskilt störste ägaren i det nya bolaget med ett aktieinnehav uppgående till cirka 12,1 procent efter full utspädning.

Baserat på stängningskurserna den 22 februari 2000, dagen före bolagen börsstoppades, var det kombinerade börsvärdet på de två bolagen 13,5 miljarder kronor efter full utspädning.

Villkor för erbjudandets fullföljande

Information Highways erbjudande är villkorat av följande:

· att erbjudandet accepteras av aktieägare i Connecta med mer än 90 procent av röster och kapital i Connecta, räknat efter utnyttjande av samtliga utestående optionsrätter och konvertibler i Connecta. Information Highway förbehåller sig dock rätten att fullfölja erbjudandet utan att detta villkor uppfyllts,

· att bolagsstämma i Information Highway beslutar om en nyemission enligt villkoren för samgåendet,

· att erbjudandet, innan detta är fullbordat, inte helt eller delvis omöjliggörs eller hindras på grund av lagstiftning, rättsliga åtgärder, beslut av offentlig myndighet eller liknande omständigheter i Sverige eller utomlands eller andra omständigheter som ligger utanför de båda bolagens kontroll.

Prospekt som offentliggjordes i anslutning till erbjudandet innehåller ytterligare information avseende villkoren för erbjudandet och kan beställas från koncernens huvudkontor. Prospektet finns även tillgängligt på bolagets webbplats (hemsida) http://www.infohwy.se

Information Highway äger för närvarande inga aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i Connecta och motsvarande förhållande gäller för Connecta avseende Information Highway.

Koncernöversikt

Samgåendet mellan Information Highway och Connecta är en offensiv affär som förenar två snabbt växande internetkonsultföretag med liknande visioner och kultur. Båda företagen har ett strategiskt fokus på stark tillväxt med bibehållen lönsamhet och kvalitet i leveranserna. Följande faktorer är kritiska för att nå den sökta marknadspositionen som den ledande europeiska internetkonsulten inom B2B.

· Heltäckande kunderbjudande

· Internationell närvaro

· Snabb integration med utnyttjande av ”best practice”

Den nya koncernens inriktning

Styrelserna och företagsledningarna i Information Highway och Connecta har gemensamt översiktligt diskuterat mission, vision, strategi och mål för den nya koncernen. Redogörelsen för dessa avsnitt i speglar den gemensamma synen på dessa frågor. Den nya styrelsen, som avses väljas efter fullföljande av samgåendet, kommer så snart den tillträtt, att ta ställning till och fastställa den nya koncernens inriktning.

Mission

Att ge våra kunder högsta möjliga affärsnytta i den digitala ekonomin.

Vision

Att vara erkända som det ledande europeiska värdeskapande konsultbolaget som innovativt utvecklar företag och affärer till digital konkurrenskraft.

Strategi

Den nya koncernen kommer att styra och utveckla verksamheten baserat på följande strategiska perspektiv: finansiellt, kunder, processer, innovation samt medarbetare. För varje perspektiv har framtida strategiska målpositioner identifierats som möjliggör att den nya koncernens vision uppnås. Kritiska framgångsfaktorer för att nå uppsatta målpositioner har identifierats, och ett antal konkreta och mätbara mål har uppställts för varje framgångsfaktor.

Mål

Nedan beskrivs vissa översiktliga mål för den nya koncernen samt specifika mål för år 2000.

· Tillväxt med lönsamhet.

· Hög kundtillfredsställelse.

· Den nya koncernen skall ha ett stort antal globala kunder som samarbetspartners.

· Den nya koncernen skall ha minst 2 000 medarbetare i slutet av 2000.

· Den nya koncernen skall, baserat på en ledande position i Norden, etablera sig som en ledande europeisk leverantör av B2B-lösningar.

· De nya koncernen skall etablera betydande verksamheter i Tyskland, Storbritannien samt på ytterligare 2-3 nya marknader. På den prioriterade tyska marknaden har redan ett intentionsavtal tecknats om förvärv av rörelsen i berens/partner.

· Genomförda förvärv skall integreras snabbt och med bibehållen hög kvalitet.

Kunderbjudande

Den nya koncernens kunderbjudande blir starkt och konkurrenskraftigt med mycket god förmåga att genomföra helhetsleverans vad avser utformning av digital strategi, utformning av digitalt erbjudande samt implementering och integration med redan existerande affärskritiska system. Koncernens storlek i kombination med dess breda och djupa kompetensbas innebär att kunderna kan erbjudas hög leveransförmåga med bibehållen hög kvalitet.

Kunderbjudandet omfattar följande tre tjänsteområden.

Business Positioning

Den digitala ekonomin kommer påtagligt att förändra förutsättningarna för samtliga branscher och de däri verkande företagen. Verksamheten inom Business Positioning syftar till att analysera kundens existerande affär och kompetens och av dessa skapa en konkurrenskraftig position i den bedömda framtida digitala affärsmiljön. Genom analysen erhålls en ”strategisk karta” utifrån vilken kunden kan driva affärsstrategin för den digitala ekonomin. Analysen kan tillämpas på hela eller på en del av företagets affärsverksamhet.

Av totalt 1350 medarbetare är cirka 250 strategikonsulter verksamma inom Business Positioning.

Business Launch

Business Launch är ett komplett tjänsteutbud för att utforma kundens digitala erbjudanden. Detta är baserat på ett helt nytt synsätt att leda och genomföra utveckling och förändring i stora organisationer. Ett stort antal olika kompetenser måste kombineras koordinerat i uppdragen. Grunden för arbetet är processen i Business Positioning. Ofta utformas det digitala erbjudandet som ett alternativ till kundens traditionella affärsmodell. Den digitala affärsmodellen ställer vanligtvis högre krav på entrepreneuriell miljö jämfört med den traditionella affären. Ett sätt att skapa sådana förutsättningar är att den digitala satsningen genomförs i en avgränsad miljö, med egen budget och mål som inte kopplas till den traditionella affären. Medarbetarna inom Business Launch hjälper kunderna att definiera koncepten för och leda utvecklingsarbetet av den digitala satsningen. Strategikonsulterna som ansvarat för analysen inom Business Positioning ansvarar även för att den strategiska inriktningen av projektet bibehålls.

Av totalt 1350 medarbetare är cirka 450 utvecklings- och förändringskonsulter inom Business Launch. Dessa representerar ett brett spektrum av kompetenser, inklusive managementkonsulter, tekniker, projektledare, webbutvecklare och marknadskommunikatörer.

Digital Platforms

Inom tjänsteområdet Digital Platforms utformas digitala affärsplattformar. Tjänsteområdet har även all nödvändig kompetens och erfarenhet för att integrera dessa plattformar med kundernas befintliga affärskritiska system. Val och utformning av teknisk affärsplattform är idag mer strategiskt och affärskritiskt än någonsin, då den avgör flexibilitet alternativt begränsningar för kundernas affärer i framtiden. Tekniska lösningar måste vara stabila men även skalbara och lätta att integrera med olika affärspartners. Medarbetarna inom Digital Platforms besitter hög teknisk kompetens inom nya gränssnittsplattformar, t.ex. mobilt Internet (WAP m.m.) och interaktiv TV, liksom huvuddelen av de äldre teknikerna. Konsulterna har stor erfarenhet av att arbeta i utvecklings- och integrationsprojekt.

Av totalt 1350 medarbetare är sammantaget cirka 650 konsulter med hög teknisk kompetens verksamma inom detta tjänsteområde.

Kunder

Information Highway och Connecta har kompletterande kundbaser. Endast ett fåtal kunder är gemensamma. Kunderna utgörs av ett stort antal större svenska företag och institutioner samt ett stort antal multinationella koncerner. Under 1999 bedöms att andelen försäljning till befintliga kunder uppgick till cirka 80 procent, vilket tyder på att både Information Highway och Connecta levererar högkvalitativa tjänster och att kunderna generellt är nöjda. Försäljningen till de 20 största kunderna under 1999 uppgick till cirka 70 procent av total försäljning.

Medarbetare

Den nya koncernen är ett utpräglat kunskapsföretag vars viktigaste resurs är medarbetarnas samlade kompetens och insatser. Den nya koncernens framtida konkurrenskraft är beroende av bolagets förmåga att behålla och rekrytera professionella medarbetare. Samgåendet bedöms öka möjligheterna att tillvarata befintlig kunskap genom bl.a. de metoder och strukturer som bolagen utvecklat: t ex metoden Vision Builder samt intranäten Highway One och Soul.

Den nya koncernen har för närvarande cirka 1 350 medarbetare, inklusive berens/partner. Både Information Highway och Connecta har historiskt haft låg personalomsättning. Under 1999 hade Information Highway en personalomsättning på 3 procent och Connecta en personalomsättning på 9 procent, vilket är lägre än marknadsgenomsnittet. Det är styrelsens bedömning att bolagens likartade företagskultur och värderingar borgar för en fortsatt låg personalomsättning.

Framtidsutsikter

Den nya koncernen är verksam på marknader som bedöms växa mycket snabbt under de närmaste åren. Den nya koncernen bedöms vara väl positionerad, bland annat till följd av den samlade mycket höga kompetensnivån, den starka fokuseringen som helhetsleverantör mot primärt B2B-segmentet, koncernens verksamhet på den tyska marknaden (Europas största marknad) samt genom sitt kunnande inom nya gränssnitt. Därtill bedöms den starka positionen på den nordiska marknaden utgöra en fördel när koncernen etablerar verksamhet på de större europeiska marknaderna. Mot denna bakgrund bedöms den nya koncernens framtidsutsikter vara goda.

Integration av Information Highway och Connecta

För att uppnå positiva effekter av samgåendet bör integrationen av de båda bolagens verksamheter genomföras så snart som möjligt. Det är väsentligt att de båda bolagens medarbetare uppfattar samgåendet som positivt och att de anser att den nya koncernen framgent är en attraktiv arbetsgivare. Vidare är det centralt att den nya koncernens ledningsgrupp har en gemensam syn på hur den nya koncernen skall drivas och utvecklas. Inga garantier kan lämnas för när integrationen kommer att vara genomförd. De båda bolagens ledningsgrupper har dock fört ingående diskussioner om den nya koncernens strategiska inriktning och hur verksamheten bör utvecklas som lett till en samsyn.

Förmåga att kontrollera hög tillväxt

Information Highway och Connecta har sedan respektive bolag bildades uppvisat kraftig tillväxt och målet är att den starka expansionen skall fortsätta. Hög tillväxttakt kan vara påfrestande för den löpande verksamheten och ställer höga krav på ledning, personal samt administrativa system och rutiner. För att hantera den snabba tillväxten avser den nya koncernen skapa en organisation för tillväxt vilket bl a innebär en satsning på interna stödsystem, utveckling av arbetsmetoder och -koncept samt utbildning. Detta för att den nya koncernen skall ha en stark plattform att kontinuerligt utgå ifrån för att effektivt kunna sprida upparbetad kompetens och erfarenhet mellan medarbetare och snabbt möjliggöra för nya medarbetare att bidra till intäktsgenereringen. Även företagskulturen utgör en viktig förutsättning för lyckosam tillväxt i hög takt då den förmedlar den nya koncernens grundläggande värderingar.

PROFORMA REDOVISNING – Information Highway/Connecta, kvartal 1, 2000

Omsättning 2000 1999

MSEK jan-mars jan-mars

Koncernen 254,2 119,8

Resultat före goodwillavskrivningar 2000 1999

MSEK jan-mars jan-mars

Koncernen 35,2 16,8

I ovanstående omsättning och resultat ingår respektive bolags moderbolag, hädanefter kommer konsultverksamheten och moderbolaget att för tydlighetens skull att redovisas var för sig.

De nyförvärvade bolagen Implement, berens/partner samt Netgain ingår ej i ovanstående siffror.

Kommentar till första kvartalet proforma Information Highway/Connecta

Både omsättning och rörelseresultat har trots ett relativt svagt januari utvecklats mycket starkt under kvartal 1 för Information Highway/Connecta. Omsättningen för det sammanslagna bolaget uppgick under det första kvartalet till 254,2 MSEK (119,8) en ökning med 212,2 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 35,2 MSEK (16,8) och rörelsemarginalen till 13,8%. I ovanstående siffror ingår ej förvärven av danska Implement, tyska berens/partner samt Netgain från Karlstad.

Detta stärker ytterligare övertygelsen om att den nya koncernen är helt rätt positionerad på marknaden och att den kompetens företagen har är mycket eftertraktad på marknaden. Ledningen ser positivt på den fortsatta utvecklingen och är stärkt i övertygelsen om att målen för verksamhetsåret kommer att uppnås.

Tillväxt i antalet anställda Information Highway/Connecta

Antalet anställda uppgick vid rapportperiodens slut till 1350 (498) inklusive berens/partner, Implement och Albatros, vilket är en ökning med 271 % jämfört med samma period föregående år. Information Highway/Connectas tillväxtmål är 2000 anställda innan utgången av år 2000. Bolaget avser nå detta mål genom förvärv och organisk tillväxt.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

Implement

Den 25 mars tecknade Information Highway ett avtal med ägarna till Implement A/S i Danmark om förvärv av bolaget. Implement är ett managementkonsultbolag med 45 medarbetare och omsätter f.n. cirka 45 miljoner danska kronor per år. Genom förvärvet av Implement förstärks den nya koncernens marknadsledande position i Öresundsregionen. Den nya koncernen kommer efter förvärvet att ha över 210 medarbetare i Öresundsregionen. Köpeskillingen uppgår till 120 miljoner danska kronor, vilket delvis skall erläggas med nyemitterade aktier i Information Highway och delvis kontant.

berens/partner

Den 21 mars 2000 offentliggjorde den nya koncernen att Information Highway ingått ett intentionsavtal om eventuellt förvärv av rörelsen i det tyska internetkonsultföretaget berens/partner. berens/partner är ett av de ledande renodlade internetkonsultföretagen i Tyskland med 130 medarbetare, och tillför en lång rad intressanta kunder som Deutsche Bank, Mannesmann, Deutsche Renault, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Henkel och Verlagsgruppe Handelsblatt (DM Online).

Styrelsen gör bedömningen att berens/partner utgör den mest attraktiva förvärvskandidaten ur ett operativt perspektiv på den tyska marknaden. Förvärvet utgör en viktig del i den nya koncernens internationella expansionsstrategi och uttalade ambition att under 2000 bland annat etablera verksamhet i Tyskland. Genom förvärvet av berens/partner erhåller den nya koncernen en stark position på den största marknaden i Europa. Tysklands andel av europamarknaden uppgår till cirka 25 procent. berens/partner är en ledande fullserviceleverantör med fokus mot B2B och utgör därmed en mycket bra plattform för fortsatt expansion i Tyskland, övriga tysktalande länder samt vidare expansion i övriga kontinentaleuropa.

Köpeskillingen utgörs av 16,3 miljoner nya aktier i Information Highway AB, den nya koncernens moderbolag. Omräknat i kronor utgjorde vederlaget cirka 1900 MSEK vid tidpunkten för offentliggörandet. Förvärvet beräknas motsvara en utspädning om cirka 11,5 procent i den nya koncernen. Värderingarna av internetkonsultbolag är generellt väsentligt högre i Tyskland än i Norden. Förvärvet genomförs till en värdering som väsentligt understiger vad noterade internetkonsultbolag värderas till på den tyska aktiemarknaden.

Transaktionen är villkorad av att aktieägarna i den nya koncernen vid den första gemensamma bolagsstämman, som beräknas hållas under juni 2000, godkänner transaktionen. Det säljande bolaget och dess garanter har ingått ett s.k. lock up avtal innebärande begränsningar i rätten att avyttra erhållna aktier i Information Highway med nedtrappning under en treårsperiod. Garantier har också erhållits för berens/partners personal och dess fortsatta engagemang i den nya koncernen.

Netgain

Den 29 mars skrev Information Highway ett avtal om förvärv av NetGain AB i Karlstad, med 10 medarbetare och stark kompetens inom internetlösningar baserade på plattformen Lotus Domino. Köpeskillingen var 10 Mkr och erlades i form av kontanter.

NetGain grundades 1995, har cirka 10 medarbetare och befinner sig i en stark expansionsfas. Kompetensfokus ligger på den tekniska sidan av avancerade e-business system med spetskompetens på IBM/Lotus Domino-plattformen.

Kundlistan består idag av allt från stora internationella företag ned till mindre, lokala företag i över 40 länder. Kunderna är verksamma inom en mängd olika affärsområden. Exempel är: Anders Diös AB, AB Carl Fazer, NetSys Technology Group, Maersk Data, Tech Communication, Paperprovince, Telia, Estrella med flera.

RESULTATSAMMANSTÄLLNING Information Highway

Omsättning

Koncernen visar fortsatt tillväxt jämfört med föregående år. Omsättningen (under årets tre första månader) uppgick till 121,7 msek (45,3) vilket är en ökning med 286,6 %. Av nettoomsättningen ökade konsultverksamheten under samma period med 306,6 %.

Omsättning 2000 1999 1999

MSEK jan-mars jan-mars helår

Konsultverksamheten 120,8 39,4 201,6

Moderbolaget 0,9 5,9 12,2

Koncernen 121,7 45,3 213,8

Resultat – koncernen

Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 11,9 MSEK (2,8). Goodwillavskrivningar uppgick till 7,2 MSEK.

Styrelsen har beslutat om en anpassning av redovisningsprincipen för goodwillavskrivningar till den nya koncernen vilket innebär att varje förvärv skall bedömas individuellt utifrån förväntad ekonomisk livslängd. Den goodwill som uppstått i samband med förvärv efter 1 januari 1999 har en avskrivningsperiod om 10-20 år.

Resultat före goodwillavskrivningar 2000 1999 1999*

MSEK jan-mars jan-mars helår

Konsultverksamheten 15,0 6,1 27,8

Moderbolaget -3,1 -3,3 -23,5

Koncernen 11,9 2,8 20,3

* Koncernens resultat för helåret reducerat med resultatet för Systemverksamheten, i koncernens resultat ingår däremot reavinsten, 16 MSEK, vid försäljningen av systemverksamheten.

Resultat – konsultverksamheten

Konsultverksamhetens resultat före goodwillavskrivningar uppgick till 15,0 MSEK (6,1) vilket är en ökning med 245,9 % jämfört med motsvarande period föregående år. Konsultverksamhetens vinstmarginal uppgick till 12,4 % jämfört med 15,5% motsvarande period föregående år.

Första kvartalet har utvecklats starkt trots ett relativt svagt januari. Omsättningen uppgick till 120,8 MSEK ( 39,4) en ökning med 306,6 %.

Resultat – moderbolaget

Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar för moderbolaget uppgick till -3,1 MSEK (-3,3).

Finansiering

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 611,2 MSEK. Koncernens soliditet per den 31 mars 2000 uppgick till 92 % jämfört med 38,1% vid föregående års slut.

Nyckeltal

Vinst per aktie uppgick under perioden till 0,1 SEK att jämföra med 0,17 SEK vid samma period föregående år. Eget kapital vid periodens slut uppgick till 20,3 SEK /aktie (26,32).

Antalet anställda

Antalet anställda per den 31 mars, exklusive förvärvet av Implement A/S, berens/partner och Netgain AB, var 544 (179) varav 124 är kvinnor.

Konsultverksamheten hade 531 (167) vilket motsvarar en ökning med 318 % jämfört med motsvarande tidpunkt förra året. Andel kvinnor i koncernen uppgår till ca 22 %.

Förändring av eget kapital och antal aktier

Förändring av eget kapital EK antal aktier konv.period konv.kurs

IB 1/1 2000 253,8 4 161 736

Nyemission av aktier och split 871,9 51 781

periodens resultat 4,1

ub 31/3 2000 1 129,8 55 943 517

konvertibelprogram 1 898 936 000531-020531 9,4

optionsprogram 1 700 000 010701-020215 22,4

optionsprogram 1 895 500 011001-020215 9,5

Summa 1 129,8 61 437 953

Börskurs och ägande

Aktiekursen har under perioden pendlat mellan som högst 145 SEK (1450 före split) under januari månad till som lägst 79 SEK i mars.

Antalet ägare uppgick per den 31 mars till 23.298 stycken. Intresset bland utländska investerare är fortsatt stort. Andelen utländska ägare är 66,5 % per den 31 mars, en minskning med 6,0 %.

Kommande rapporttillfällen

Rapport efter andra kvartalet publiceras den 23 augusti 2000.

Sundbyberg den 27 april 2000

Göran Wågström

VD och Koncernchef

Hemsida: www.infohwy.se

E-post: info@infohwy.se

Frågor med anledning av rapporten besvaras av koncernchefen Göran Wågström eller koncernens finanschef Katarina Nyberg, tel 08-635 15 00.

Denna rapport har varit föremål för en översiktlig granskning av koncernens revisorer.