Delårsrapport januari-juni 2023

2023-07-14

Denna delårsrapport avseende perioden januari-juni 2023 är upprättad i syfte att efterleva villkoren i Corem Kelly AB:s (publ) obligations- och låneavtal.

JANUARI-JUNI 2023

  • Intäkterna uppgick till 1 817 mkr (1 680).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 695 mkr (710).
  • Resultatet före skatt uppgick till –2 800 mkr (2 253).

HÄNDELSER UNDER DET ANDRA KVARTALET

  • Corem tecknade i juli, efter periodens utgång, tillsammans med ALM Equity and Broskeppet Bostad avtal med fastighetsinvesteraren Nrep om försäljning av 51 procent av aktierna i Klövern för cirka 2,5 miljarder kronor. Affären innebär en negativ resultateffekt om cirka 1 mdkr vilken redovisas i kvartalet. Överlåtelsen är planerad till augusti 2023. Affären innebär en positiv likviditetseffekt uppgående till 1,4 mdkr kronor.
  • I maj förtidsinlöste Corem Kelly, ett obligationslån om 700 mkr.
  • I juni erhöll Corem Kelly en uppdaterad kreditbedömning från Scope Ratings. Uppdateringen bekräftar att Corem Kelly behåller det tidigare kreditbetyget BBB-, stabila utsikter.

Corem Kelly AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Kelly AB (publ). Tel: 010-482 70 00, Email: info@corem.se.

Denna information är sådan information som Corem Kelly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023 kl. 08:00 CEST.
Denna delårsrapport har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.Attachments

Senast ändrad: 2023-07-14