Delårsrapport januari – juni 2022

2022-07-13

Corem Property Group AB (publ) offentliggjorde den 29 mars 2021 ett offentligt  uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern AB (publ). I juni 2021 förklarades erbjudandet ovillkorat varefter Klöverns aktier avnoterades från Nasdaq Stockholm i juli 2021.  Efter ett bolagsstämmobeslut den 27 april 2022 har Klövern AB namnändrats till Corem Kelly AB.

 

JANUARI-JUNI 2022

 

  Intäkterna uppgick till 1 680 mkr (1 609).

  Förvaltningsresultatet uppgick till 710 mkr (600).

  Resultatet före skatt uppgick till 2 253 mkr (1 850) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 2 308 mkr (1 588).

  Investeringarna uppgick till 1 020 mkr (1 060).

  Värdeförändringar fastigheter uppgick till 525 mkr (1 094).

  Räntetäckningsgraden uppgick till 3,2 (2,5), belåningsgraden till 53 procent (51) och soliditeten till 39,7 procent (37,2).

 

 

HÄNDELSER UNDER DET ANDRA KVARTALET

  Den 28 april 2022 frånträdde Corem Kelly 25 fastigheter till det bolag som Corem bildat tillsammans med ALM Equity för utveckling av hyresbostäder för egen förvaltning. Per den 30 juni 2022 uppgick Corem Kellys ägande i det bolaget (Klövern) till 49,4 procent. Innehavet redovisas som andelar i intresseföretag.

 

FINANSIERING

Den 30 juni 2022 uppgick de räntebärande skulderna till 37 100 mkr (36 741), varav 5 621 mkr utgjorde skuld till moderbolag. Periodiserade låneomkostnader uppgick till 145 mkr, vilket innebär att de redovisade räntebärande skulderna i balansräkningen uppgår till 36 955 mkr (36 597). Finansnettot, inklusive bostadsutveckling, uppgick under kvartalet till –146 mkr (–190), varav finansiella intäkter utgjorde 14 mkr (5) och tomträttsavgäld utgjorde –11 mkr (–12).

Corem Kellys räntebärande skulder är huvudsakligen säkerställda med pantbrev i fastigheter. Icke-säkerställda räntebärande skulder består av icke-säkerställda obligationer, 6 250 mkr (8 600) vid kvartalets slut. Corem Kellys certifikatprogram upphörde under kvartalet och ersätts på koncernnivå av Corem Property Groups program.

Derivat begränsar effektivt ränterisken. Effekten av större räntehöjningar begränsas markant genom räntetak. Värdeförändringar på derivat uppgick under kvartalet till 478 mkr (–14). Den sista juni var värdet 1 237 mkr (220). Orealiserad värdeförändring är inte kassaflödespåverkande, vid löptidens slut är värdet på derivaten alltid noll. Samtliga derivat är klassificerade i nivå 2 enligt IFRS 13. Inga derivat har ändrat klassificering under perioden. Corem Kelly bedömer att det inte finns någon väsentlig skillnad mellan bokfört värde och verkligt värde på räntebärande skulder.

 

Corem Kelly AB (publ)
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Anna-Karin Hag, CFO, 010-482 76 54, anna-karin.hag@corem.se

Corem Kelly AB (publ). Tel: 010-482 70 00, Email: info@corem.se.
 

Denna information är sådan information som Corem Kelly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2022 kl. 08:00 CEST

 

Denna delårsinformation har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.Attachments

Senast ändrad: 2022-09-05