Delårsrapport januari – juni 2012

2012-07-10

  • Intäkterna ökade med 34 procent till 900 mkr (672)
  • Driftöverskottet ökade med 41 procent till 575 mkr (408)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 252 mkr (209)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 165 mkr (283) och värdeförändringar på derivat till -3 mkr (3)
  • Periodens resultat uppgick till 305 mkr (362), motsvarande 1,54 kr per stamaktie (2,25) och 4,89 kr per preferensaktie (-)
  • Klövern har förvärvat fastighetsbolaget Dagon samt ytterligare tre fastigheter under perioden. En fastighet har avyttrats. Efter periodens utgång har två fastigheter förvärvats
  • Eget kapital uppgår till 5 669 mkr (4 740).

VD:s kommentar
Expansionen fortsätter
”Klövern har under andra kvartalet fortsatt den expansion som inleddes med förvärvet av det börsnoterade fastighetsbolaget Dagon under första kvartalet. Vi har under de senaste månaderna annonserat förvärv av fyra fastigheter för drygt 900 mkr, varav tre i Stockholm och en i Göteborg. Expansionen gör att vi dels stärker oss i storstäderna, delstillför nya moderna fastigheter med bra avkastning.

Klövern arbetar fokuserat med att fylla vakanserna, vilket också visar sig i nettoinflyttningen för kvartalet som uppgår till 15 mkr. Vi levererar ett bra resultat för årets första sex månader.
Överskottsgraden stiger till hela 64 procent, vilket är en hög nivå för Klövern. Förvaltningsresultatet, som inkluderar Dagons resultat från mars och framåt, ökar med 21 procent. Periodens resultat påverkas också av värdeutveckling på såväl fastigheter som derivat och där fortsätter kräftgången på räntemarknaden att spela oss ett spratt. Sjunkande långräntor under kvartalet innebär att värdet på derivaten sjunker med nära 100 mkr under samma period. Kom dock ihåg att derivaten ska ses som en försäkring och att det i dagsläget finns en uppsida på 336 mkr i derivaten som kommer att påverka resultat- samt balansräkning positivt fram till löptidens slut.

Efter periodens slut har vi förvärvat drygt fem procent av aktierna i Diös Fastigheter AB. Förvärvet är en finansiell placering där aktierna i Diös utgjorde betalningsmedel när Klövern dels sålde återköpta stamaktier, dels nyemitterade preferensaktier till LRF”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Nyköping 10 juli 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 21,5 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 30 juni 2012. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. klovern.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2012.