Delårsrapport januari – juni 2008

2008-07-09

* Intäkterna uppgick till 603 mkr (614)
* Resultat efter skatt uppgick till 100 mkr (659), motsvarande 0,61
kr per aktie (3,96)
* Orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter uppgick till
-138 mkr (438), motsvarande -1,1 procent
* Eget kapital per aktie uppgick till 28,50 kr (29,40)
* Prognosen att resultatet för 2008, exklusive värdeförändringar och
skatt, ska överstiga 350 mkr (2,13 kr per aktie) kvarstår.

VD:s kommentar

Höjda avkastningskrav, stigande hyresnivåer och fortsatt god
nettoinflyttning”Under kvartalet har vi sett hur inflation och ett högre ränteläge
höjt avkastningskraven för vårt fastighetsbestånd. Samtidigt kan vi
notera en fortsatt allmänt god efterfrågan på lokaler, stigande
hyresnivåer och positiv nettoinflyttning.

Största hyresökningarna finner vi i våra Business och Science
Parks. Trots att verksamheten som helhet utvecklats positivt, har
fastighetsvärdet sjunkit med drygt en procent”, säger Klöverns VD
Gustaf Hermelin.

Nyköping, 9 juli 2008

Klövern AB (publ)

För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02,
070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12,
070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter
kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner.
Klövern har idag geografiska enheter i tio städer/orter; Borås,
Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala,
Västerås och Örebro. Per den 30 juni 2008 uppgick fastigheternas
värde till ca 12,2 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var
ca 1,3 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska
Börs i Stockholm, medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00,
Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida:
kelly.corem.se