Delårsrapport januari – juni 2000

2000-08-23

Marknad och strategisk inriktning

Adcore skall bistå traditionella företag i arbetet att framgångsrikt utnyttja den nya ekonomins möjligheter. Många företag har startat eller överväger att inleda arbetet med att förändra sin verksamhet i en sådan riktning. Marknadens efterfrågan på tjänster inom detta område är idag mycket god och förväntas öka kraftigt de kommande åren.

Ett allt större antal tekniska gränssnitt och en accelererande internetpenetration i många länder påverkar alla branscher att se över sina strategier vad gäller e-handel. Genom att utnyttja internet som en integrerad del i affärsmodellen uppnås effektivitetsvinster och därmed konkurrensfördelar. Internetlösningar blir alltmer affärskritiska och kraven ökar därmed också på internetrelaterade konsulttjänster.

Adcore är idag marknadsledande inom business to business i Europa, och besitter en unik erfarenhets-och kunskapsmix för att tillfredsställa de behov som finns på marknaden. Med spetskunskap inom alla avgörande områden har Adcore unika förutsättningar att hjälpa kunderna genom hela förändringsprocessen.

Genom en kombination av hög organisk tillväxt och ett flertal förvärv har såväl kompetensmixen som den geografiska närvaron och kundstrukturen i Europa stärkts på ett högst påtagligt sätt det senaste året. Adcore har idag operativ verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Belgien, Storbritannien samt Japan.

Adcore har idag en tillväxt och lönsamhet som ligger i det internationella toppskiktet. Bolaget har en geografisk närvaro på i stort sett alla viktiga marknader i Europa. Kundbasen omfattar flera stora internationella bolag.

Adcore kan hjälpa kunden att dra full nytta av den digitala ekonomins fördelar. Koncernens samlade kompetens, omfattande tre tjänsteområden enligt nedan, spänner över ett brett område. Strategisk positionering av nya digitala affärer, implementering, bygga nya digitala plattformar samt integrera dem med befintliga affärskritiska system.

I uppdragen kombineras många olika kompetenser med konsulter som har djup kunskap inom t ex, scenario-, eBusiness- och varumärkesstrategier, profilering, projektledning, förändringsprocesser, paketerade affärslösningar, samt teknologi såsom mobilt internet och digital TV.

Koncernens storlek kombinerad med en bred och djup kompetensmix gör att kunden kan erbjudas helhetslösningar, hög leveranskapacitet och hög kvalitet.

Business Positioning

Inom koncernen finns ca 260 strategikonsulter, vilket torde vara den största strategiorganisationen fokuserad på internet i Europa och med erfarenhet av att utveckla framgångsrika förändringsstrategier. Uppgiften för ”Business Positioning” är att analysera kundens existerande affär och hur denna kan förändras för att skapa en konkurrenskraftig position i en framtida digital affärsmiljö. Genom analysen erhålls en ”strategisk karta” utifrån vilken kunden kan driva affärsstrategin för den digitala ekonomin. Analysen kan omfatta såväl hela koncerner som enskilda affärsområden och kan tillämpas på hela eller delar av kundens affärsverksamhet.

Business Launch

”Business Launch” innefattar ett komplett spektrum av tjänster som hjälper kunderna att definera och realisera koncepten för, och leda utvecklingen av, den digitala satsningen. Arbetet baseras på helt nya metoder för att implementera utveckling och förändring i stora organisationer.

Uppdragen kräver ett stort antal olika kompetenser som koordineras i dynamiska multidisciplinära team. Processen inom ”Business Positioning” bildar basen för arbetet.

De digitala affärskoncepeten utformas ofta som ett alternativ till kundens traditionella affärsmodell och ställer vanligtvis högre krav på entrepenöriellt beteende. Ett sätt att skapa sådana förutsättningar är att bygga upp de digitala affärskoncpeten som enskilda enheter med egna budgetar och mål vid sidan om den traditionella affären.

Konsulterna inom ”Business Launch” hjälper kunderna att definiera koncepten för och leda utvecklingsarbete av den digitala satsningen. Detta kräver olika kompetenser som innefattar management-konsulter, tekniker, projektledningsexperter, change management-konsulter, designers, webb-utvecklare och experter inom marknadskommunikation.

Strategikonsulterna som arbetat med processen inom ”Business Positioning” spelar fortsatt en viktig roll då de är ansvariga för att den strategiska inriktningen i varje projekt bibehålls och utvecklas.

Digital Platforms

”Digital Platforms” utvecklar de digitala affärsplattformarna. Inom ”Digital Platforms” finns all nödvändig kompetens och erfarenhet för att integrera dessa plattformar med befintliga affärskritiska system hos kunden.

Val och design av den tekniska plattformen är idag mer strategiskt och affärskritiskt än någonsin tidigare eftersom det avgör flexibilitet och begränsningar för kundens framtida affär. Tekniska lösningar måste vara stabila men också skalbara och lätta att integrera med olika samarbetspartners.

Konsulterna inom ”Digital Platforms” besitter hög teknisk kompetens inom nya gränssnittsplattformar som t ex mobilt internet och interaktiv TV, liksom huvuddelen av de äldre teknikerna. Konsulterna har gedigen erfarenhet från arbete med utvecklings- och integrationsprojekt.

Försäljnings- och resultatutveckling

Adcores omsättning uppgick under första halvåret 2000 till MSEK 549,8, en ökning med 123,4 procent jämfört med motsvarande period 1999. Den organiska omsättningstillväxten var 78,2 procent för jämförbara enheter.

För konsultrörelsen (exklusive koncerngemensamma funktioner) var rörelseresultatet första halvåret MSEK 88,3 (43,3), vilket är en ökning med 103,9 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen för konsultrörelsen var 16,1 procent.

Rörelseresultatet1 för hela koncernen ökade med 130,9 procent och uppgick för perioden till MSEK 62,8 (27,2). Marginalen blev för perioden 11,4 procent. Resultatet påverkades under andra kvartalet av ett omfattande integrationsarbete både vad gäller sammanslagningen av Information Highway och Connecta samt de nyförvärvade ännu ej finansiellt konsoliderade verksamheterna.

Antalet debiteringsbara dagar har under kvartal 2 reducerats av antalet helgdagar och uppgick till 58 vilket är cirka 8 procent färre än under kvartal 1. Helgdagar och semesteruttag påverkar antalet debiteringsbara dagar under varje kvartal vilket ger en säsongsvariation i resultatet. Under det tredje kvartalet kommer antalet debiteringsbara dagar att vara ca 45 och under det fjärde kvartalet ca 60.

Goodwillavskrivningarna under perioden uppgår till MSEK -21,0 (-8,3). För andra kvartalet var goodwillavskrivningarna MSEK -12,0 och för första kvartalet MSEK -9,0.

Jämförelsestörande poster

Då sammanslagningen mellan Information Highway och Connecta sker genom poolingmetoden uppstår ingen goodwill. Samtidigt innebär detta att kostnader som normalt ingår i förvärvkalkylen måste tas över resultaträkningen. I det prospekt som publicerades under våren angavs att denna kostnad under de närmaste två åren skulle uppgå till ca MSEK 150. I det andra kvartalet ingår samgåendekostnader med MSEK 107,0 vilka redovisas som jämförelsestörande post. Avsikten är att resterande sammanslagningskostnader skall redovisas under 2000 och inte belasta 2001. De resterande kostnaderna under 2000 bedöms uppgå till MSEK 43. De jämförelsestörande posterna fördelas enligt följande:

Transaktionskostnader 64,7

Namnändring och varumärke 20,1

IT-integration 6,9

Avveckling kontorsfastighet 9,1

Övriga integrationskostnader 6,2

Totalt samgåendekostnader 107,0

Förlust vid försäljning av dotterbolag 2,7

Totalt jämförelsestörande poster 109,7

Finansnettot var för perioden MSEK 7,4 (-1,0) och resultatet före skatt MSEK -60,5 (50,4).

Nettoresultatet för halvåret var MSEK -68,2 (38,1) och resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, SEK 0,57.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten var MSEK 90,2.

Totala investeringar uppgick till MSEK 418,9, varav företagsförvärv MSEK 373,5.

Förvärvad goodwill i balansräkningen uppgår vid periodens slut till MSEK 586,2. Motsvarande värde var vid årets början MSEK 233,7. Koncernens policy är att skriva av goodwill över en period av 10-20 år beroende på förvärvets art.

Den sammanlagda koncernmässiga goodwill avseende bolag som har förvärvats efter rapportperiodens slut uppgår till MSEK 1 722.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till MSEK 532,2, en ökning med 486,5 sedan årsskiftet. Soliditeten var 79 procent.

Förändringar i koncernen

Under andra kvartalet slutfördes i allt väsentligt sammanslagningen mellan Information Highway och Connecta. Arbetet med att integrera verksamheterna i de båda bolagen har prioriterats. Den 6 juni 2000 beslöt en extra bolagsstämma att det nya bolaget skulle heta Adcore och det togs även beslut om ett nytt optionsprogram som riktades till alla anställda i Adcore. Därutöver utsågs en ny styrelse genom nyval av Christer Jacobsson (arbetande styrelseordförande), Anders G Carlberg och Lars Evander. Sedan tidigare kvarstår Lars Irstad och Göran Wågström (VD och koncernchef) i styrelsen.

I juni förvärvade Adcore internetkonsulten Facing Facts med kontor i Amsterdam. Förvärvet innebär att Adcore skapar en stark position på den intressanta holländska marknaden. Bolaget är lönsamt, kompletterar Adcores verksamhet mycket bra och utgör en bra bas för att utnyttja potentialen på marknaden i Be-Ne-Lux. Facing Facts har idag 44 anställda. Förvärvspriset uppgår till MSEK 125 och betalningen sker dels kontant med MSEK 104,4 och dels genom 227 494 nyutgivna aktier i Adcore.

I början av juli förvärvades det franska internet- och strategikonsultbolaget Groupe G Consultants. Groupe G är lönsamt, har 42 anställda och kontor i Paris och Bryssel. Köpeskillingen, MSEK 185, erläggs i sin helhet i form av 2 515 567 nyemitterade Adcore-aktier.

Både Facing Facts och Groupe G konsolideras från och med 1 juli 2000.

Under andra kvartalet har beslut fattats att öppna ett kontor i Zurich. Kontoret är en logisk utveckling då Adcore redan bedriver ett antal projekt i Schweiz, som har en intressant marknad och där koncernen ser en intressant utveckling framförallt inom banksektorn. Kontoret kommer att upprättas under hösten.

I juni beslöts att starta ett konsultbolag i Japan tillsammans med de japanska bolagen Lightyear och CTR Ventures. Adcore äger 49 procent av Adcore KK och har en option att öka innehavet till 51 procent.

Under kvartalet har två mindre verksamheter förvärvats i Sverige, Jevinger Interactive i Helsingborg och NetGain AB i Karlstad. Bolagen har sammanlagt 18 anställda.

De tidigare förvärvade verksamheterna, berens/partner i Tyskland och Implement i Danmark konsolideras från och med 1 juli 2000. Integrationsarbetet har inletts under perioden.

Omsättningen avseende de förvärvade men ej konsoliderade verksamheterna uppgick under perioden till MSEK 89,2. Antalet medarbetare var vid periodens slut 261.

Jämfört med förvärvstidpunkten har antalet medarbetare i berens/partner och Implement ökat med cirka 30 personer.

Under andra kvartalet togs beslut om att bilda ett venture capital bolag, i2i-Venture tillsammans med Skandia Investment KB. Adcore äger 37,5 procent av bolaget och Skandia Investment lika mycket. Resterande 25 procent ägs av ledningen i bolaget. i2i-Venture skall investera i internetrelaterade verksamheter och bistå dem i dess olika utvecklingsfaser.

Medarbetare

Vid rapporttillfället uppgår antal medarbetare till drygt 1600 personer vilket motsvarar en ökning med 723 sedan årets början.

Antalet medarbetare uppgick vid slutet av perioden till 1 254 (538). Under den senaste 12-månadersperioden har antalet medarbetare ökat med 716 varav 176 genom förvärv.

Ägarbild samt förändringar i eget kapital

Antalet aktieägare var den 31 juli 31 455. Andelen utlandsägda aktier uppgick vid samma tidpunkt till 40,8 procent och andelen aktier som ägs av anställda i Adcore-koncernen är uppskattningsvis 40 procent. Enligt aktieboken i VPC var de största fem aktieägarna i Adcore (ej inräknat utländska innehav som i aktieboken anges via depåbank):

Antalet aktier uppgick per 000630 till 120 945 557 och per 000731 till 137 943 131 efter apportemissioner riktade till ägarna av berens/partner och Implement A/S. Vid fullt utnyttjande av befintliga program inom fd Information Highway tillkommer ytterligare 3 966 359 aktier.

Vid den extra bolagsstämman den 6 juni gavs styrelsen ett bemyndigande att till nästa ordinarie bolagsstämma kunna emittera ytterligare maximalt 15 000 000 att användas vid förvärv av bolag. Vid förvärven av Facing Facts i Nederländerna och Groupe G i Frankrike har betalning delvis skett i nyemitterade aktier. Det totala antalet aktier som tas i anspråk vid dessa affärer uppgår till 2 743 061.

Det optionsprogram som den extra bolagsstämman fattade beslut om den 6 juni omfattar totalt

13 750 000 teckningsoptioner motsvarande samma antal aktier. Samtliga anställda i Adcore har erbjudits att förvärva minst 5000 optioner för SEK 8,60. Totalt omfattar erbjudandet till de anställda 12 025 000 optioner. Vid rapporttillfället hade drygt 1 100 personer eller knappt 80 procent av alla som omfattades av erbjudandet tecknat sig. Teckningskurs är SEK 125 och teckningsperiod 2 maj-30 maj 2003. Registrering av de nya teckningsoptionerna kommer att ske under september 2000.

Moderbolaget

Moderbolaget, med 26 medarbetare, omfattar koncernens stödfunktioner och gemensam utveckling. Nettoresultatet för moderbolaget uppgick under perioden till MSEK -64,9 (23,9).

Likvida medel i moderbolaget var periodens slut MSEK 381,2. Investeringar i företagsförvärv uppgick till MSEK 251,5, övriga anläggningsinvesteringar var obetydliga.

Mål

I samband med bildandet av Adcore sattes dels ett antal översiktliga mål, dels specifika mål för år 2000.

· Tillväxt med lönsamhet och positivt kassaflöde i rörelsen

· Hög kundtillfredsställelse

· Den nya koncernen skall ha ett stort antal globala kunder som samarbetspartners

· Koncernen skall ha minst 2000 medarbetare vid slutet av 2000

· Adcore skall, baserat på en ledande position i Norden, etablera sig som en ledande europeisk leverantör av B2B-lösningar

· Den nya koncernen skall etablera betydande verksamheter i Tyskland, Storbritannien samt på ytterligare 2-3 nya marknader

· Genomförda förvärv skall integreras snabbt och med bibehållen hög kvalitet

Målet för tillväxt och lönsamhet har med råge överträffats under det första halvåret. Bolaget ser idag inga tecken på att tillväxttakten skall avta, tvärtom bedöms marknaden växa kraftigt under överskådlig tid. Adcore skall fortsätta att växa med bibehållen lönsamhet.

Adcore har en fortsatt hög kundtillfredsställelse och affärsvolymerna ökar kraftigt hos större kunder. Den trenden bedöms fortsätta. Adcore har under perioden dessutom gjort viktiga inbrytningar på ett antal strategiskt viktiga kunder. Adcores samlade kunskap och geografiska närvaro kommer att vara ett mycket starkt konkurrensmedel för vidare utveckling av relationerna med globala kunder.

Målet att vara minst 2000 medarbetare i slutet av detta år står fast.

Koncernen har genom de genomförda förvärven uppnått målet för närvaro på ett antal europeiska marknader. Ytterligare någon marknad kan tillkomma under andra halvåret. Det finns en god plattform för att ytterligare utveckla verksamheten på de marknader som koncernen nu agerar på för att därmed nå målet att bli en ledande leverantör av B2B-lösningar.

Adcore har under det senaste året genomfört 13 förvärv. Det utvärderings- och integrationskoncept bolaget utvecklat har visat sig vara mycket framgångsrikt. Snabba resultat har uppnåtts både vad gäller tillväxt och lönsamhet samt förmåga att lokalt vinna större projekt. Personalomsättningen i de förvärvade bolagen har varit mycket låg.

Målet att växa organiskt med minst 50 procent per år kvarstår.

Kommande rapporter

Kvartal 3 2000 26 oktober

Helår 2000 6 februari 2001

Stockholm 2000-08-23

Göran Wågström

VD, Koncernchef

Granskningsrapport

Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.

Stockholm den 23 augusti 2000

Björn Fernström

Auktoriserad revisor

Ernst & Young

Svante Forsberg

Auktoriserad revisor

Deloitte & Touche

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.