Delårsinformation januari – september 2023

2023-10-26

Denna delårsinformation avseende perioden januari-september 2023 är upprättad i syfte att efterleva villkoren i Corem Kelly AB:s (publ) obligations- och låneavtal.

 

JANUARI – SEPTEMBER 2023

 

 • Intäkterna uppgick till 2 695 mkr (2 531).
   
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 003 mkr (1 061).
   
 • Resultatet före skatt uppgick till –5 201 mkr (2 261).

 

HÄNDELSER UNDER DET TREDJE KVARTALET
 

 • I augusti frånträdde Corem Property Group delar av sitt innehav i Klövern till Nrep och erhöll en likvid om 1,4 mdkr. Innehavet har, i och med delavyttringen i kvartalet, klassats om från Andelar i intresseföretag till Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde.
   
 • I september återbetalade Corem Kelly utestående obligationer om 739 mkr vid förfall.

 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 

          I oktober tecknades fyra avsiktsförklaringar om avyttring av fastigheter i Corem Property Group till underliggande fastighetsvärden om 12 mdkr.

 

Corem Kelly AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se

Eva Landén, vice VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Kelly AB (publ). Tel: 010-482 70 00, Email: info@corem.se.
 

Denna information är sådan information som Corem Kelly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023 kl. 08:00 CEST.
 

Denna delårsrapport har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.Attachments

Senast ändrad: 2023-10-26