Delårsinformation januari-september 2022

2022-10-25

Denna delårsinformation avseende perioden januari–september 2022 är upprättad i syfte att efterleva villkoren i Corem Kelly AB:s (publ) obligations- och låneavtal.

Corem Property Group AB (publ) offentliggjorde den 29 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern AB (publ). I juni 2021 förklarades erbjudandet ovillkorat varefter Klöverns aktier avnoterades från Nasdaq Stockholm i juli 2021.  Efter ett bolagsstämmobeslut den 27 april 2022 har Klövern AB namnändrats till Corem Kelly AB.

 

JANUARI-SEPTEMBER 2022

•  Intäkterna uppgick till 2 531 mkr (2 431).

•  Förvaltningsresultatet uppgick till 1 061 mkr (967).

•  Resultatet före skatt uppgick till 2 261 mkr (2 605).

 

HÄNDELSER UNDER DET TREDJE KVARTALE

•  Inlösenprocessen av återstående aktier i Corem Kelly (tidigare Klövern) är avslutad. Skiljedomen, som meddelades den 7 juni, har vunnit laga kraft och ett totalt lösenbelopp om 456 mkr betalades ut den 6 september.
•  Den 22 september offentliggjorde Corem Property Group ett frivilligt återköpserbjudande av Corem Kellys utestående 2019/2023-obligationer, vilket den 27 september drogs tillbaka på grund av rådande marknadsförhållanden.

 

FINANSIERING

Den 30 september 2022 uppgick de räntebärande skulderna till 37 214 mkr (36 741), varav 4 691 mkr utgjorde skuld till moderbolag. Periodiserade låneomkostnader uppgick till 144 mkr, vilket innebär att de redovisade räntebärande skulderna i balansräkningen uppgår till 37 070 mkr (36 597). Finansnettot, inklusive bostadsutveckling, uppgick under kvartalet till –172 mkr (–189), varav finansiella intäkter utgjorde 14 mkr (6) och tomträttsavgäld utgjorde –12 mkr (–11).
Corem Kellys räntebärande skulder är huvudsakligen säkerställda med pantbrev i fastigheter. Icke-säkerställda räntebärande skulder består av icke-säkerställda obligationer, 6 250 mkr (8 600) vid kvartalets slut.

 

Corem Kelly AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Anna-Karin Hag, CFO, 010-482 76 54, anna-karin.hag@corem.se

Corem Kelly AB (publ). Tel: 010-482 70 00, Email: info@corem.se.
Denna information är sådan information som Corem Kelly AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022 kl. 08:00 CEST.
Denna delårsinformation har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.Attachments

Senast ändrad: 2022-10-25