Delårsinformation januari – september 2021

2021-10-27

Denna delårsinformation avseende perioden januari – september 2021 är upprättad i syfte att efterleva villkoren i Klövern AB:s (publ) obligations- och låneavtal. Corem Property Group AB (publ) offentliggjorde den 29 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern AB (publ). I juni 2021 förklarades erbjudandet ovillkorat varefter Klöverns aktier avnoterades från Nasdaq Stockholm i juli 2021. Klövern är sedan den 15 juni 2021 ett dotterbolag till Corem Property Group.

• Intäkterna uppgick till 2 431 mkr (2 457).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 967 mkr (982).

• Resultatet före skatt uppgick till 2 605 mkr (1 661).

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 08:00 CEST.

Denna delårsinformation har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilagor