Delårsinformation januari-mars 2023

2023-04-28

Denna delårsinformation avseende perioden januari-mars 2023 är upprättad i syfte att efterleva villkoren i Corem Kelly AB:s (publ) obligations- och låneavtal.

JANUARI-MARS 2023

  • Intäkterna uppgick till 918 mkr (844).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 344 mkr (327).
  • Resultatet före skatt uppgick till -868 mkr (1 797).

HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA KVARTALET

  • I januari tecknades ett hyresavtal med R/GA i New York om 1 600 kvm. Hyresgästen flyttade in i Corems projektfastighet 28&7 i januari 2023. Hyrestiden är 5 år.
  • I februari tecknades ett 6-årigt hyresavtal med Sveriges Riksbank avseende kontorsyta i fastigheten Orgelpipan 4, på Klarabergsgatan 33–35 i Stockholm. Inflyttning beräknas till slutet av 2023.
  • I mars tog Corem upp ett grönt lån om 90 miljoner USD med den tyska banken PBB Deutsche Pfandbriefbank avseende finansiering av fastigheten 1245 Broadway i New York.

FINANSIERING

Den 31 mars 2023 uppgick de externa räntebärande skulderna till 32 912 mkr (33 079). Därutöver finns skuld till moderbolaget om 3 858 mkr. Periodiserade låneomkostnader uppgick till 202 mkr, vilket innebär att de redovisade räntebärande skulderna i balansräkningen uppgår till 36 568 mkr (36 897). Finansnettot uppgick under kvartalet till –239 mkr (–182), varav finansiella intäkter utgjorde 0 mkr (1) och tomträttsavgäld utgjorde –15 mkr (–13).

Corem Kellys räntebärande skulder är huvudsakligen säkerställda med pantbrev i fastigheter. Icke-säkerställda räntebärande skulder består av icke-säkerställda obligationer, 6 250 mkr (6 250) vid kvartalets slut. Corem Kellys certifikatprogram upphörde under 2022 och ersätts på koncernnivå av Corem Property Groups program.

REDOVISINGSPRINCIPER

De finansiella rapporterna är upprättade i syfta att efterleva villkoren i bolagets obligations- och låneavtal.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • I april ingick Corem Property Group, ALM Equity och Broskeppet Bostad, som tillsammans äger bostadsbolaget Klövern, en avsiktsförklaring med en internationell investerare om att denna avser förvärva 25 procent av aktierna i Klövern till ett värde om cirka 1 350 mkr. Affären är planerad att ingås under andra kvartalet 2023.
  • I april meddelade Corem att man avser att förtidinlösa ett obligationslån om 700 mkr. Inlösendagen är bestämd till den 5 maj 2023.

Corem Kelly AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Kelly AB (publ). Tel: 010-482 70 00, Email: info@corem.se.
 

Denna information är sådan information som Corem Kelly AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl. 08:00 CEST.
 

Denna delårsinformation har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.Attachments

Senast ändrad: 2023-04-28