Delårsinformation januari – mars 2022

2022-04-27

Denna delårsinformation avseende perioden januari – mars 2022 är upprättad i syfte att efterleva villkoren i Klövern AB:s (publ) obligations- och låneavtal. Klövern är sedan den 15 juni 2021 ett dotterbolag till Corem Property Group AB (publ). Klövern AB är under namnändring till Corem Kelly AB.

  • Intäkterna uppgick till 844 mkr (807).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 327 mkr (309).
  • Resultatet före skatt uppgick till 1 797 mkr (909).

FINANSIERING

Den 31 mars 2022 uppgick de räntebärande skulderna till 36 626 mkr (36 741). Periodiserade låneomkostnader uppgick till 135 mkr, vilket innebär att de redovisade räntebärande skulderna i balansräkningen uppgår till 36 501 mkr (36 597). Finansnettot, inklusive bostadsutveckling, uppgick under kvartalet till –182 mkr (–185), varav finansiella intäkter utgjorde 1 mkr (3) och tomträttsavgäld utgjorde –13 mkr (–11).
Klöverns räntebärande skulder är huvudsakligen säkerställda med pantbrev i fastigheter. Icke-säkerställda räntebärande skulder består av företagscertifikat och icke-säkerställda obligationer, 125 mkr (2 322) respektive 6 650 mkr (8 600) vid kvartalets slut.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se
Anna-Karin Hag, CFO, 08-503 853 49, anna-karin.hag@corem.se

Klövern AB (publ). Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 08:00 CEST.

Denna delårsinformation har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilagor