Corem Kelly noterar att moderbolaget Corem offentliggjort ett frivilligt återköpserbjudande av Corem Kellys utestående 2019/2023-obligationer

2022-09-22

Corem Kelly AB (publ):s (tidigare Klövern AB (publ)) (”Corem Kelly”) moderbolag Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) har idag offentliggjort ett erbjudande till innehavare av Corem Kellys utestående icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta och förfall 5 juni 2023 och ISIN SE0012702785 (”Klövern Obligationerna”) att delta i ett återköp där Corem köper tillbaka deras obligationer mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”). Ytterligare information avseende Återköpserbjudandet finns under följande länk:
https://www.corem.se/pressmeddelanden/

 

Återköpserbjudandet sker i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 22 september 2022 (”Återköpsdokumentet”). Återköpsdokumentet finns bifogat, samt under följande länk:

https://kelly.corem.se/om-corem-kelly/investor-relations/obligationer-och-certifikat/

 

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 26 september 2022 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Corem. Corem avser att överföra Klövern Obligationerna som återköps av Corem till Corem Kelly AB (publ) för makulering i enlighet med villkoren för Klövern Obligationerna. 

 

Corem har lämnat i uppdrag till Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) att vara dealer managers och joint bookrunners i samband med Återköpserbjudandet. Walthon Advokater AB har agerat legal rådgivare till Bolaget.

 

Corem Kelly AB (publ)
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Anna-Karin Hag, CFO, 010-482 76 54, anna-karin.hag@corem.se

Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Corem Kelly AB (publ). Tel: 010-482 70 00, Email: info@corem.se.
 

Denna information är sådan information som Corem Kelly AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 september 2022 kl. 09:15 CEST.

 

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.Attachments

Senast ändrad: 2022-09-22