Corem Kelly AB (publ) förtidsinlöser obligationslån 2019/2023 om 700 mkr

2023-04-14

Corem Kelly AB (publ) (tidigare Klövern AB (publ)) (“Corem Kelly”) emitterade den 5 juni 2019 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett rambelopp om 2 500 000 000 kronor (varav 700 000 000 kronor emitterats) med ISIN SE0012702785 (”Obligationerna”). Corem Kelly meddelar härmed oåterkalleligen att Corem Kelly kommer att förtidsinlösa samtliga utestående Obligationer.

I enlighet med villkoren för Obligationerna skickar Corem Kelly idag underrättelser till obligationsinnehavarna att Corem Kelly förtidsinlöser samtliga utestående Obligationer. Varje Obligation kommer att lösas med ett belopp som motsvarar 100,00 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen (5 mars 2023) till, och inklusive, den förtida inlösendagen (5 maj 2023).

Betalning sker till alla som den 27 april 2023 är registrerade i skuldboken som ”Bondholder” i enlighet med villkoren för Obligationerna. Inlösendagen är bestämd till den 5 maj 2023. Sista dag för handel med Obligationerna är planerad till den 25 april 2023.

Detta meddelande om förtidsinlösen är oåterkalleligt.

Corem Kelly AB (publ)
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Corem Kelly AB (publ). Tel: 010-482 70 00, Email: info@corem.se.

Denna delårsinformation har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.Attachments

Senast ändrad: 2023-04-14