Connecta: Delårsrapport januari-juni 2002

2002-08-30

Inledning
 
Adcore AB skiftade ut konsultrörelsen Connecta AB till sina aktieägarna per den 1 juli 2002 och därmed blev Connecta ett självständigt bolag. Connecta är noterat på Nya Marknaden sedan den 15 augusti 2002.
 
Adcore har under juli månad genomfört en nyemission i syfte att förvärva fastigheter. Därmed har Adcore fullföljt planerna på att byta verksamhetsinriktning och skapa ett nytt fastighetsbolag. Det nya bolaget har bytt namn till Klövern AB och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
 
Väsentliga händelser
 
I och med att strukturomvandlingen nu är genomförd och bolaget går in i en ny fas återgår Connectas VD Ole Oftedal till Connectas styrelse som ledamot med speciella uppdrag. Bolagets nuvarande operative chef Johan Wieslander har utsetts till VD. Johan Wieslander har en lång och gedigen erfarenhet från konsultbranschen och har tidigare arbetat på Accenture. Han var aktivt med och byggde upp Connecta under 90-talet och har de senaste åren drivit en partnerägd verksamhet innan han kom tillbaka till Connecta våren 2002. Utöver Johan Wieslander består den operativa ledningsgruppen i Connecta av: Sten Wranne CFO, Petter Lundgren, Christer Nilsson samt de affärsområdesansvariga Per Agélii, Petter L Lundgren, Lars Durling och Anders Fridlund.
 
Det i juni beslutade åtgärdsprogrammet har genomförts. Från fjärde kvartalet 2002 beräknas kostnadsbesparingarna uppgå till cirka 6 miljoner per månad. Åtgärdsprogrammet har som mål att nå lönsamhet även i dagens svaga konsultmarknad. En ny enhetlig lönemodell med starkare koppling mellan ersättningsnivå och prestation har införts från och med 1 juli. Antalet medarbetare, såväl konsulter som administrativ personal, har minskat med 70 personer som en följd av genomförda åtgärder. Antalet medarbetare uppgår per 31 juli till cirka 430. Kompetensprofilen bland konsulterna har därmed blivit tydligare och anpassats till rådande marknadsläge som karakteriseras av efterfrågan på mer erfarna konsulter eller konsulter med specialistkompetens.
 
Resultat och finansiell ställning (proforma)
 
Connectas försäljning för delårsperioden uppgick till 214 miljoner kronor och det operativa resultatet före jämförelsestörande poster till -7 miljoner. Jämförelsestörande poster, avseende rationaliseringsåtgärder, om 10 miljoner kronor har belastat halvårsresultatet.
 
I samband med utskiftningen tillfördes Connecta rörelsekapital så att företaget från start erhåller en tillfredsställande likviditet. Balansräkningen är i gott skick, med låg skuldsättning, och soliditeten uppgick vid halvårsskiftet till 34 procent. Likvida medel var vid samma tidpunkt 67 miljoner (inklusive likvid för konvertibelt förlagslån). Kassaflödet var under andra kvartalet -7 miljoner kronor jämfört med 3 miljoner kronor föregående kvartal.
 
Connecta proforma resultat avser fd Adcores konsultverksamhet i Stockholm. Proforma balansräkning har upprättats med hänsyn till försäljning av konvertibelt skuldebrev samt reglering av fordringar på/skulder till Klövern AB i samband med avkonsolidering.
 
Orderstocken den 30 juni 2002 var 82 miljoner kronor vilket motsvarar drygt två månaders försäljning. Connectas fem största kunder under första halvåret var Ericsson, Sony Ericsson, Svenskt Näringsliv, Apoteket, och Compaq. Connecta har på senare tid erhållit nya uppdrag från bla Birka Energi, Compaq, Cramo, Folksam, Green Cargo, ICA, Nordea IT, Sony Ericsson och Tibnor.
 
Marknadsläget är oförändrat tufft med stark konkurrens och fortsatt prispress. Stockholms­marknaden präglas fortfarande av överutbud. Ingen omedelbar förbättring av marknadsläget är att vänta. Efterfrågan är dock god för specialistkompetens, inom affärssystem och i uppdrag där återbetalningstiden för kund är kort.
 
För ytterligare information om Connecta hänvisas till det i juni publicerade noteringsprospektet.
 
Connectas kommande delårsrapport publiceras den 13 november 2002.
 
Stockholm den 30 augusti 2002, Connecta AB (publ)
 
 
 
Hela rapporten inklusive tebeller kan laddas ner från medföljande länk.