Bolagsstämmokommuniké, Information Highway AB (publ)

2000-04-05

STYRELSE & REVISORER

Lars Irstad, Lars Carlqvist, Fritz Staffas, Göran Wågström, Dag Forsén och Anders Jonsson omvaldes till styrelseledamöter. Styrelsen avser att genom omval välja Lars Irstad som styrelseordförande. Till ordinarie revisorer valdes Lars Träff och Björn Fernström, båda Ernst & Young.

BOLAGSORDNING

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning varigenom kapitalgränserna ändras till lägst 5,5 miljoner kronor och högst 22 miljoner kronor.

NYEMISSION

Stämman fattade beslut om nyemission i anledning av Information Highways offentliga erbjudande om förvärv av aktier, optionsrätter och konvertibla skuldebrev i Connecta. Beslutet innebär att Information Highway skall emittera högst 64.200.000 aktier, vardera om nominellt belopp 10 öre, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 6.420.000 kronor.

För nyemissionen i övrigt skall huvudsakligen följande villkor gälla:

– De nya aktierna får tecknas endast av aktieägare i Connecta samt av innehavare av optionsrätter och konvertibla skuldebrev utgivna av Connecta, med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna genom överlåtelse till Information Highway av sina aktier, optionsrätter och konvertibla skuldebrev i Connecta. Därvid skall:

en serie A och/eller serie B aktie i Connecta medföra rätt att teckna 3,37 nya aktier i Information Highway,

tre optionsrätter i Connecta medföra rätt att teckna tio aktier i Information Highway, samt

skall innehavare av konvertibla skuldebrev i Connecta äga rätt att, för varje nominellt skuldebrevsbelopp om 61:23 kronor, teckna tio aktier i Information Highway.

De nya aktierna beräknas kunna tecknas under tiden den 13 april – 3 maj 2000. Styrelsen för Information Highway skall dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med för räkenskapsåret 2000.

Såsom förutsättning för aktiekapitalökningen skall gälla att Information Highways offentliga erbjudande om förvärv av aktier, optionsrätter och konvertibla skuldebrev i Connecta accepteras i sådan utsträckning att Information Highway genom erbjudandet blir ägare till aktier representerande mer än 90 procent av det totala antalet aktier och mer än 90 procent av röstetalet för samtliga aktier i Connecta, räknat efter utnyttjande av samtliga utestående optionsrätter och konvertibla skuldebrev. Styrelsen skall dock äga rätt att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning.

Aktiekapitalökningen är vidare villkorad av att erbjudandet, innan detta är fullbordat, inte helt eller delvis omöjliggörs eller hindras på grund av lagstiftning, rättsliga åtgärder, beslut av offentlig myndighet eller liknande omständigheter i Sverige eller utomlands eller andra omständigheter som ligger utanför Information Highways eller Connectas kontroll.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra ett samgående mellan Information Highway och Connecta. Prospekt beräknas offentliggöras denna vecka.

FASTSTÄLLANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH ANSVARSFRIHET

Stämman beslöt att fastställa årsredovisning och behandla resultatet i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen, innebärande att moderbolagets ansamlade förlust, – 19 655 227 kronor,överförs i ny räkning.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

UTDELNING

Stämman fastställde att ingen utdelning skall utgå.