Bolagsstämmokommuniké, Adcore AB (publ)

2002-04-25

Beslut fattade vid ordinarie bolagsstämma, ADCORE AB (publ), den 25 april kl. 13.00 i Stockholm:

Fastställande av årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet

Årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2001 framlades. Resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes. Stämman beslöt disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets förlust balanseras i ny räkning. Vidare beslöts att ingen utdelning för verksamhetsåret 2001 lämnas.

Styrelseledamöterna, tidigare samt nuvarande verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. I samband med VD:s anförande lämnades en redogörelse beträffande Adcore AB:s avyttring av aktiemajoritet (ca 98,8 %) i Adcore Stockholm AB (f d Connecta AB) inför aktieägarnas ställningstaganden. Stämman uttalade, som en särskild beslutspunkt, även sitt fulla stöd för verkställande direktörens avyttring av aktierna i Adcore Stockholm och för styrelsens bedömning att invändningar mot affären inte heller i övrigt skall göras gällande.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Arvode till styrelsen beslutades utgå med oförändrat 700 000 kr att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda ledamöterna som ej är anställda i bolaget. Ersättning till revisorerna skall oförändrat utgå enligt räkning.

Val av styrelse

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter, och valde följande ordinarie styrelseledamöter: omval av Lars Evander och Ole Oftedal samt nyval av Lars Carlqvist och Anders Liljeblad.

Lars Carlqvist har flera styrelseuppdrag och lång erfarenhet som konsult och linjechef inom IT-området. Han har även byggt upp en omfattande managementkonsult-verksamhet och är nu verksam som konsult och styrelseledamot.

Anders Liljeblad har lång och internationell erfarenhet inom media och reklam, var tidigare VD på Lowe Brindfors Reklambyrå och arbetar nu med affärs- och verksamhetsutveckling inom Lowe Nordic samt har ett flertal styrelseuppdrag.

Före stämman meddelade Gunnar Brock samt Lars Irstad att de avböjde omval.

Samtliga beslut på stämman var enhälliga.