Bolagsstämmokommuniké, Adcore AB (publ)

2001-04-26

Beslut fattade vid ordinarie bolagsstämma, ADCORE AB (publ), den 25 april kl. 17.00 i Stockholm:

Fastställande av årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet

Resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes. Årets resultat beslöts disponeras i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets förlust balanseras i ny räkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Bemyndigande för styrelsen att företa emissioner

Bolagsstämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, för finansiering av företagsförvärv, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra en eller flera apport- eller kvittningsemissioner eller nyemissioner med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt om totalt högst 15 miljoner aktier till en teckningskurs som väsentligen motsvarar marknadsvärdet för bolagets aktie vid vart tillfälle som bemyndigandet utnyttjas. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 9 procent av kapital och röster efter full utspädning.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 700 000 kr att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda ledamöterna som ej är anställda i bolaget. Ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Val av styrelse

Stämman beslutade välja följande ordinarie ledamöter: (omval) Lars Evander, Lars Irstad, Göran Wågström och (nyval) Gunnar Brock samt Ole Oftedal. Gunnar Brock är för närvarande styrelseledamot i Perstorp, Lego och i det schweiziska bolaget Institute for Management and Development (IMD). Gunnar Brock var fram till förra året VD och koncernchef för Tetra Pak Gruppen. Ole Oftedal är VD för i2i Ventures och har tidigare suttit i Connectas styrelse. Han är för närvarande ledamot i Corus Technologies AB, Kungsleden AB, Salus Ansvar AB samt CGEA Transport AB. Han har tidigare bland annat varit VD i Thomson Travel Intl, Fritidsresor och Linjebuss.

Styrelsen kommer inom sig att utse Lars Evander till ny styrelseordförande. Lars Evander har varit ledamot i Adcores styrelse sedan bolaget bildades den 6 juni 2000 och har tidigare suttit i Connectas styrelse sedan 1998.

Före stämman meddelade Christer Jacobsson samt Anders G Carlberg att de undanbad sig omval.

Stockholm den 26 april 2001, Adcore AB (publ)