Bokslutskommuniké januari – december 2023

2024-02-21

 

Denna bokslutskommuniké avseende 2023 är upprättad i syfte att efterleva villkoren i Corem Kelly

AB:s (publ) obligations- och låneavtal.

 

JANUARI – DECEMBER 2023

 

  • Intäkterna uppgick till 3 583 mkr (3 467).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 231 mkr (1 330).
  • Resultatet före skatt uppgick till –8 285 mkr (–519).

 

HÄNDELSER UNDER DET FJÄRDE KVARTALET

  • Under kvartalet har kreditbetyget från Scope Ratings för Corem Kelly avslutats. Moderbolaget Corem Property Group, där Corem Kelly ingår, har fortsatt kreditbetyg hos Scope Ratings. Corem Property Group har under kvartalet erhållit en uppdaterad kreditbedömning från Scope Ratings. Uppdateringen bekräftar kreditbetyget BBB-/negativa utsikter.
  • Under kvartalet har räntebärande skulder minskats med 3,2 mdkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Efter periodens utgång har obligationer till ett värde av 576 mkr återköpts.

 

Corem Kelly AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se

Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Kelly AB (publ). Tel: 010-482 70 00, Email: info@corem.se.
Denna information är sådan information som Corem Kelly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2024 kl. 08:00 CET.
Denna bokslutskommuniké har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.Attachments

Senast ändrad: 2024-02-21