Bokslutskommuniké januari-december 2022

2023-02-21

Denna bokslutskommuniké 2022 är upprättad i syfte att efterleva villkoren i Corem Kelly AB:s (publ) obligations- och låneavtal.

 

Corem Property Group AB (publ) offentliggjorde den 29 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern AB (publ). Efter att erbjudandet förklarats ovillkorat avnoterades Klöverns aktier från Nasdaq Stockholm i juli 2021.  Efter ett bolagsstämmobeslut den 27 april 2022 har Klövern AB namnändrats till Corem Kelly AB.

 

JANUARI-DECEMBER 2022

 

 • Intäkterna uppgick till 3 467 mkr (3 274).
   
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 330 mkr (1 245).
   
 • Resultatet före skatt uppgick till –519 mkr (5 194) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -227 mkr (3 934).
   
 • Investeringarna uppgick till 2 367 mkr (2 450).
   
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till –1 968 mkr (3 685).
   
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,9 (2,6), belåningsgraden till 49 procent (51) och soliditeten till 37,5 procent (37,2).

 

HÄNDELSER UNDER DET FJÄRDE KVARTALET

 

 • I november tecknades ett 12-årigt hyresavtal i fastigheten 1245 Broadway, New York, med WonderView Studios avseende cirka 770 kvm kontorsyta. Inflyttning är planerad till sommaren 2023.
   
 • I december tecknades avtal om försäljning av fyra fastigheter i Malmö, Burlöv, Kalmar och Nyköping för 125 mkr. Frånträden ägde rum under december, respektive planeras till första kvartalet 2023.
   
 • I december tecknades avtal om försäljning av tre fastigheter i Partille och Norrköping för 116 mkr. Frånträden ägde rum under december, respektive planeras till första kvartalet 2023.
   
 • Under december tecknades även avtal om att sälja fyra fastigheter i Nyköping för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 168 mkr, vilka planeras att frånträdas under det första kvartalet 2023.

 

Corem Kelly AB (publ)
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Kelly AB (publ). Tel: 010-482 70 00, Email: info@corem.se.
 

Denna information är sådan information som Corem Kelly AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2023 kl. 08:00 CET.
 

Denna delårsinformation har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.Attachments

Senast ändrad: 2023-02-21