Bokslutskommuniké 2007

2008-02-05

VD:s kommentar
 

Rekordresultat!

”Det är med stolthet vi kan presentera Klöverns bästa resultat någonsin. Till grund för resultatet, på drygt 1,2 miljarder kronor, ligger ett fantastiskt uthyrningsarbete och en stark konjunktur. Målet för året var en nettoinflyttning om 25 mkr. Vi uppnådde hela 36 mkr. Vårt resultat visar att lokal närvaro och stort engagemang från medarbetarna lönat sig.
 
De positiva värdeförändringarna avseende fastigheterna är framförallt en effekt av lyckade förädlingsprojekt där uthyrningsgraden stigit, men också av allmänt stigande fastighetspriser till följd av höjda hyresnivåer och sänkta avkastningskrav.
 
Nu har vi 99 procent av hyresintäkterna på våra tio prioriterade orter. Med en stark organisation och bra kundbas står vi bättre rustade inför 2008 än någonsin. Vi ser en fortsatt stor potential i kvarvarande vakanser och byggrätter”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Nyköping, 5 februari 2008
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har idag geografiska enheter i tio städer/orter; Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2007 uppgick fastigheternas värde till ca 12,2 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1 309 mkr. Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: kelly.corem.se