Bokslutskommuniké 1999

2000-01-26

· Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 20,3 MSEK. I resultatet ingår realisationsresultat vid försäljning av dotterbolag med 16,0 MSEK.
.
· Konsultverksamheten omsatte under året 201,6 MSEK, en ökning med 60,5 % jämfört med verksamhetsåret 1998. Resultatet före goodwillavskrivningar blev 27,8 MSEK, (6,9 MSEK) en ökning med 402 %. Rörelsemarginalen uppgick till 13,8 %.

· Genom renodling och företagsförvärv 1999 togs de första stegen mot positionen som en av Europas ledande internetkonsulter.

· Tillväxten blev kraftigare än vad som tidigare förutspåddes. Antalet anställda överträffade de 400 som tidigare var målet, och uppgick inklusive förvärv vid årets slut till 542, en ökning med ca 100 % procent från den 30 september 1999.

· Fortsatta förvärv och organisk tillväxt under 2000 skapar goda förutsättningar att nå tillväxtmålen om närvaro på åtta marknader och minst 1000 anställda innan årets slut.

· Fjärde kvartalet var starkt för konsultrörelsen. Omsättningen, inklusive förvärv, uppgick till 71,4 MSEK. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 7,1 MSEK

· Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar för fjärde kvartalet uppgick till -6,3 MSEK. Omsättningen uppgick till 73,7 MSEK under samma period.

· De under 1999 förvärvade bolagen har konsoliderats enligt följande:

Interaction Design AS, 1999-08-01
Veritema, 1999-10-01
Netmill, 2000-01-01
BMR. 2000-01-03
ELK, 2000-01-11
Pyramid, 2000-01-02

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länkar

http://reports.huginonline.com/Bokslutskommunike1999.pdf