Beslut vid ordinarie bolagsstämma i Klövern AB (publ)

2004-04-21

Vid ordinarie bolagsstämma i Klövern AB den 21 april 2004 har bl a följande beslut fattats:
  
Utdelning 
Utdelning för år 2003 lämnas med 0,50 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 26 april 2004. Utdelningen utsändes av VPC AB torsdagen den 29 april 2004.
  
Styrelse och revisorer
Till styrelseledamöter har omvalts Stefan Dahlbo, Gustaf Hermelin, Lars Holmgren, Anna-Greta Lundh, Erik Paulsson, Bo Pettersson och Johan Piehl. Styrelsearvodet uppgår till 700 000 kr att fördelas enligt styrelsens beslut. Till revisorer utgår arvode enligt räkning.  
  
Bemyndigande om nyemission
Bolagsstämman har bemyndigat styrelsen att, fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 20.000.000 aktier, varje aktie om nominellt 5 kronor, för förvärv av företag eller fastigheter. Betalning för de nya aktierna får ske genom apport, kvittning eller kontant betalning.
 
Vinstandelssystem till anställda inom Klövernkoncernen
Beslutade i enlighet med styrelsens förslag att göra avsättningar till en vinstandelsstiftelse för personalen med syfte att investera i Klövernaktier.
 
Nominerings-, ersättnings- och revisionskommittéer
Styrelsen ska vid behov utse ersättnings- och revisionskommittéer. Beträffande nominering av styrelseledamöter beslutade bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att kontakta de fem största aktieägarna och en representant från övriga aktieägare vid ingången av årets fjärde kvartal, i syfte att dessa i sin tur utser var sin representant som tillsammans med styrelseordföranden arbetar fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Representanternas namn och kontaktinformation ska offentliggöras i samband med offentliggörandet av kvartalsrapporten för räkenskapsårets tredje kvartal.
 
Konstituerande styrelsesammanträde
Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Stefan Dahlbo till styrelsens ordförande.
 
Nyköping 21 april 2004
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se