Beslut vid extra bolagsstämma i Klövern AB (publ) den 12 januari 2012

2012-01-12

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;}
table.hugin { border-color:black;}
td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

12 januari 2012

Med anledning av det uppköpserbjudande till aktieägarna i Dagon AB (publ) som offentliggjordes den 6 december 2011 har extra bolagsstämman i Klövern AB (publ) idag beslutat om bl.a. ändring av bolagsordningen samt fondemission och nyemission av preferensaktier.

Bolagsstämman beslutade med erforderlig röstmajoritet i enlighet med styrelsens förslag att godkänna den kontanta nyemissionen och ändring av bolagsordningen med tillhörande följdändring avseende suppleanter vilka tagits bort. Därtill beslutade stämman om en fondemission till nuvarande aktieägare samt nyemission av preferensaktier till Dagons aktieägare. Vidare beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen förvärva och överlåta bolagets egna aktier.

För fullständig information om de beslut som fattades av extra bolagsstämman samt protokoll hänvisas till kelly.corem.se där dokumentation relaterad till extra bolagsstämman inom kort kommer att kunna laddas ner.

Stockholm 12 januari 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 0155-44 33 00/072 301 53 31 rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 14,6 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,6 miljarder kronor per den 30 september 2011. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 januari 2012. Klövern AB (publ)