Beslut vid extra bolagsstämma i Klövern AB (publ)

2006-11-17

Riktad nyemission av aktier
Vid extra bolagsstämma i Klövern AB, den 17 november 2006, har följande beslut fattats i enlighet med styrelsens förslag:
 
Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 230.900.335 kronor, genom emission av högst 46.180.067 nya aktier. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast Fabege Holding Nacka AB (Fabege). De nya aktierna ska betalas med apportegendom bestående av fordringar enligt reverser utställda av helägda dotterbolag till Klövern som vederlag i samband med bolagens förvärv av fastigheter från Fabege.
 
Nyköping, 17 november 2006
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,  britt-marie.einar@klovern.se
  
Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter i tio städer; Borås, Eskilstuna, Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2006 uppgick fastigheternas värde till ca 6,6 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 740 mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsen, den nordiska listan.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping, Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se