Beslut vid extra bolagsstämma i Klövern AB (publ)

2012-09-14

Vid extra bolagsstämma i Klövern AB (publ) den 14 september 2012 fattades bl a följande beslut:


Beslut om nyemission av preferensaktier
Stämman beslutade om nyemission av högst 1 044 975 preferensaktier. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, tillkomma Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag och Catella Select.

Beslut om vinstutdelning
Stämman beslutade om vinstutdelning innebärande att (i) samtliga nyemitterade preferensaktier som registrerats efter årsstämman den 17 april 2012, (ii) som beslutats av denna stämma samt (iii) samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska ge rätt till utdelning från den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 2,50 kronor med närmast följande avstämningsdag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stam- och/eller preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet ska motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten denna extra bolagsstämma, inkluderat beslutade preferensaktier. Antalet stamaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till 10 procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier utgivna vid tidpunkten för denna extra bolagsstämma, och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till 35 procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för eller beslutade vid denna extra bolagsstämma.

Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner av preferensaktier som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

För fullständig information om de beslut som fattades av extra bolagsstämman samt protokoll hänvisas till kelly.corem.se där dokumentation relaterad till extra bolagsstämman inom kort kommer att kunna laddas ner.

Nyköping den 14 september 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 21,5 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 30 juni 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den den 14 september 2012.