Beslut vid årsstämman i Klövern AB (publ)

2007-03-28

Vid årsstämman i Klövern AB den 28 mars 2007 har bl a följande beslut
fattats:

Utdelning för 2006
För år 2006 lämnas utdelning med 1,25 kr per aktie. Avstämningsdag
för utdelningen är 2 april 2007. Utdelningen beräknas utsändas av VPC
AB torsdagen den 5 april 2007.

Styrelse och revisor
Till styrelsen har omvalts Stefan Dahlbo (ordförande), Gustaf
Hermelin, Lars Holmgren, Anna-Greta Lundh, Johan Piehl, Lars Rosvall
och Fredrik Svensson. Till styrelsen utgår ett arvode om 875 000 kr,
varav 250 000 kr till styrelseordföranden och 125 000 kr vardera till
övriga ledamöter, vilket är oförändrat jämfört med tidigare arvode.
Till VD i Klövern utgår inget arvode. Till revisorer utgår arvode
enligt räkning.

Till revisor har det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB
omvalts för en mandatperiod om fyra år, med auktoriserade revisorn
Mikael Ikonen som huvudansvarig för uppdraget.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen
Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen ska vara utformade i enlighet med styrelsens förslag.
Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall
finns särskilda skäl för detta.

Valberedning
Valberedningen utses i enlighet med vad som beslutades på årsstämman
2006. Principerna finns att läsa på Klöverns hemsida, kelly.corem.se.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen har bemyndigats att förvärva och överlåta egna aktier.
Bemyndigandet innebär en möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets
kapitalbehov samt att egna aktier, i samband med finansiering av
eventuella fastighets- eller företagsförvärv, kan överlåtas. Förvärv
får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det
antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av bolagets
utgivna aktier.

Courtagefri handel
Årsstämman har beslutat att erbjuda aktieägare att courtagefritt köpa
eller sälja det antal aktier som krävs för att uppnå ett innehav
motsvarande hela börsposter (en börspost = 500 aktier). Om
aktieägaren innehar färre än 500 aktier kan hela innehavet säljas
courtagefritt. Beslut om erbjudandetid och närmare villkor har
överlämnats till styrelsen.

Nyköping, 28 mars 2007

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33,
anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29
35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar
fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter
i tolv städer/orter; Borås, Eskilstuna, Kalmar, Karlstad, Kista,
Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro.
Per den 31 december 2006 uppgick fastigheternas värde till ca 10,7
miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 070 mkr.
Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens nordiska lista för
medelstora företag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida:
kelly.corem.se