Beslut vid årsstämma i Klövern AB (publ)

2010-04-20

Vid årsstämman i Klövern AB (publ) den 20 april 2010 har bl a följande beslut fattats:

 

Utdelning

För 2009 lämnas utdelning med 1,25 kr per aktie.  Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 23 april 2010. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 28 april 2010.

 

Styrelse och revisor

Till styrelsen har omvalts Stefan Dahlbo (ordförande), Rutger Arnhult, Gustaf Hermelin, Anna-Greta Lundh, Lars Rosvall och Fredrik Svensson. Lars-Göran Pettersson har valts som ny ledamot i styrelsen. Till styrelsen utgår ett arvode om totalt 875 000 kr, varav 250 000 kr till styrelseordföranden och 125 000 kr vardera till övriga ledamöter, vilket är oförändrat jämfört med tidigare år. Till VD i Klövern utgår inget arvode. Till revisor utgår arvode enligt godkänd räkning.

 

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen ska vara utformade i enlighet med styrelsens förslag, vilket i korthet innebär att grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden samt erfarenhet. Grundlönen ska omprövas varje år. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till ett belopp motsvarande sex månatliga grundlöner per år. Pensionspremien kan maximalt uppgå till 35 procent av grundlön och pensionsåldern är 65 år. Styrelsen äger rätt att frångå principerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

 

Valberedning

Valberedningens utses i enlighet med samma principer som varit gällande inför årsstämman 2010. Principerna finns tillgängliga på Klöverns webbsida, kelly.corem.se.

 

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen har bemyndigats att, längst intill nästa årsstämma, förvärva och överlåta egna aktier. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att koncernens totala innehav efter förvärvet uppgår till högst tio procent av totalt antal registrerade aktier i bolaget. Eventuella förvärv och överlåtelser av egna aktier ska ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

 

Nyköping, 20 april 2010

 

Klövern AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 mars 2010 uppgick fastigheternas värde till ca 12 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan för medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Webbsida: kelly.corem.se.