Beslut vid årsstämma i Klövern AB (publ)

2011-04-18

Vid årsstämman i Klövern AB (publ) den 18 april 2011 fattades bl a följande beslut:

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om ändring i bolagsordningen avseende kallelseförfarandet och revisorsval i enlighet med aktiebolagslagens nya huvudregel.

Utdelning
För 2010 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 1,50 kr per aktie. Torsdagen den 21 april 2011 fastställdes som avstämningsdag för utdelning.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Rutger Arnhult, Gustaf Hermelin, Anna-Greta Lundh och Fredrik Svensson samt nyval av Ann-Cathrin Bengtson och Erik Paulsson. På stämman föreslogs ytterligare en styrelseledamot, Eva Landén, CFO Corem Property Group, vilket också beslutades. Till ny styrelseordförande valdes Fredrik Svensson. Vidare beslutade stämman att arvodet till styrelsen ska uppgå till 980 000 kr, varav 280 000 kr till styrelseordföranden och 140 000 kr vardera till övriga ledamöter. Till VD i Klövern utgår inget arvode.

Stämman beslutade om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor och att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för ersättning till bolagsledningen
Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning till bolagsledningen, vilket i korthet innebär följande: Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. För VD gäller att rörlig ersättning maximalt kan uppgå till sex månatliga grundlöner per år och för övriga i bolagsledningen maximalt tre månatliga grundlöner per år. Styrelsen har rätt att frångå principerna om det finns särskilda skäl för detta.

Valberedning
Principerna för utseende av valberedning beslutades vara oförändrade. Principerna finns tillgängliga på Klöverns webbsida, kelly.corem.se.

Förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, förvärva och överlåta egna aktier. Syftet är att kunna anpassa bolagets kapitalbehov och bidra till ökat aktieägarvärde.

Nyköping 18 april 2011

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, 0155-44 33 10/070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se  
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se  

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 13,8 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,5 miljarder kronor per den 31 mars 2011. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se.  

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2011.