Beslut vid årsstämma i Klövern AB (publ)

2012-04-17

Vid årsstämman i Klövern AB (publ) den 17 april 2012 fattades bl a följande beslut:


Vinstutdelning
För räkenskapsåret 2011 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 1,25 kr per stamaktie och 10,00 kr per preferensaktie. Utdelningsbeloppet per preferensaktie ska fördelas på fyra betalningar om vardera 2,50 kronor.

Avstämningsdag för utdelning på stamaktier fastställdes till 20 april 2012. Avstämningsdagar för preferensaktien fastställdes till 29 juni 2012, 28 september 2012, 28 december 2012 samt 28 mars 2013.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Fredrik Svensson, Rutger Arnhult, Ann-Cathrin Bengtson, Eva Landén och Anna-Greta Lundh. Gustaf Hermelin och Erik Paulsson hade avböjt omval. Fredrik Svensson omvaldes som styrelsens ordförande. Stämman beslutade om oförändrat arvode till styrelsen, med undantag för att styrelsen minskats med två ledamöter, och att styrelsens arvode därmed ska uppgå till totalt 700 000 kronor, varav 280 000 kronor till styrelseordföranden och 140 000 kronor till respektive styrelseledamot. Till VD i Klövern utgår inget styrelsearvode.

Stämman omvalde, för tiden intill nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisorer. Arvode utgår enligt godkänd räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till principer för ersättning till bolagsledningen:

Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år. Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. För den verkställande direktören gäller att ingen rörlig ersättning kan utgå och för övriga ledande befattningshavare med maximalt tre månatliga grundlöner per år. Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Valberedning
Stämman beslutade att valberedningen ska utses enligt oförändrade principer. Principerna finns tillgängliga på Klöverns webbsida, klovern.se.

Förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Syftet är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde.

Nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stam- och/eller preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras får högst motsvara en ökning av aktiekapitalet med 10 procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2012. Antalet stamaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till 10 procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2012, och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till tio 10 procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2012.

Nyköping 17 april 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 20,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 31 mars 2012. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2012.