Beslut vid årsstämma i Klövern AB (publ)

2014-04-23

Vid årsstämman i Klövern AB (publ) den 23 april 2014 fattades bl a följande beslut.

Vinstutdelning
För räkenskapsåret 2013 beslutades om utdelning om 1,50 kronor (1,50) per stamaktie och totalt 10,00 kronor (10,00) per preferensaktie. Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 10,00 kronor (10,00)  ska fördelas på fyra kvartalsutbetalningar om vardera 2,50 kronor.

Avstämningsdag för utdelning för stamaktien fastställdes till den 28 april 2014. Avstämningsdagar för preferensaktien fastställdes till 30 juni 2014, 30 september 2014, 30 december 2014 samt 31 mars 2015.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Fredrik Svensson, Rutger Arnhult, Ann-Cathrin Bengtson, Pia Gideon och Eva Landén. Fredrik Svensson omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att inte ändra styrelsens arvoden från föregående år, och att styrelsens arvoden därmed ska uppgå till totalt 700 000 kronor, varav 280 000 kronor ska utgöra arvode för styrelseordföranden och 140 000 kronor ska utgöra arvode för respektive styrelseledamot. Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget
Ernst & Young AB till bolagets revisor med Fredrik Hävrén som huvudansvarig revisor. Arvode utgår enligt godkänd räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare:

Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år. Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. För den verkställande direktören gäller att ingen rörlig ersättning kan utgå och för övriga ledande befattningshavare med maximalt tre månatliga grundlöner per år. Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns skäl för det.

Valberedningens sammansättning
Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i september månad året före årsstämman. För det fall att tillfrågad aktieägare ej önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande att, längst under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Styrelsens förslag till bemyndigandet syftar till att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stam- och/eller preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2014. Antalet stamaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till 10 procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2014, och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till 10 procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2014.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 24,6 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,6 miljarder kronor per den 31 mars 2014. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, fax: 0155-44 33 22, e-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
23 april 2014.