Beslut vid årsstämma i Klövern AB (publ)

2016-04-19

Vid årsstämman i Klövern AB (publ) den 19 april 2016 fattades bland annat följande beslut.

Vinstutdelning
För räkenskapsåret 2015 beslutades om utdelning om 0,35 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B och 20,00 kronor per preferensaktie. Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20,00 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor.

Avstämningsdag för utdelning för stamaktie fastställdes till den 21 april 2016 med beräknad utbetalningsdag den 26 april 2016. Avstämningsdagar för preferensaktien fastställdes till 30 juni 2016, 30 september 2016, 30 december 2016 samt 31 mars 2017.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamötena Fredrik Svensson, Rutger Arnhult, Ann-Cathrin Bengtson, Eva Landén och Pia Gideon. Fredrik Svensson hade avböjt omval som styrelsens ordförande. Till ordförande för styrelsen beslutades nyval av Pia Gideon.

Stämman beslutade att arvode om totalt 800 000 kronor ska utgå till styrelsen, vilket är en ökning med totalt 85 000 kronor i förhållande till beslutat arvode för 2015. Arvodet fördelar sig i enlighet med följande, varvid beslutat arvode för 2015 anges inom parantes – ordföranden 350 000 kronor (280 000 kronor) och respektive styrelseledamot 150 000 kronor (145 000 kronor). Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor med Fredric Hävrén som huvudansvarig revisor. Arvode utgår enligt godkänd räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare:

Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år. Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. För den verkställande direktören gäller att ingen rörlig ersättning kan utgå och för övriga ordinarie ledande befattningshavare kan rörlig ersättning utgå med maximalt tre månatliga grundlöner per år. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av ej pensionsgrundande lön. Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen, ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Valberedningens sammansättning
Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i september månad året före årsstämman. För det fall att tillfrågad aktieägare ej önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Ändring av bolagsordningen avseende plats för bolagsstämma
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens punkt 2 avseende plats för bolagsstämma med innebörd att bolagsstämma ska kunna hållas i Stockholm eller Solna. Efter ändring får punkt 2 i bolagsordningen följande lydelse (tillagd text visas i fet stil):

”Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller Solna. ”

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier
Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Styrelsens förslag till bemyndigande syftar till att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller serie B, och/eller preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016. Antalet stamaktier av serie A som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie A utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2016, antalet stamaktier av serie B som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie B utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2016 och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till tio procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2016.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2016.