Beslut vid årsstämma i Klövern AB (publ)

2022-04-27

Vid årsstämman i Klövern AB den 27 april 2022 fattades bland annat följande beslut.

Utdelning

För räkenskapsåret 2021 beslutades om en utdelning om 20,00 kronor per preferensaktie och ingen utdelning på stamaktier av serie A respektive serie B.

Som avstämningsdagar för utdelning för preferensaktier beslutades;

  1. den 30 juni 2022 med beräknad utbetalningsdag den 5 juli 2022,
  2. den 30 september 2022 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2022,
  3. den 30 december 2022 med beräknad utbetalningsdag den 4 januari 2023, och
  4. den 31 mars 2023 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2023.

Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20,00 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor.

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter i bolaget utökas från fem till sex ledamöter, och beslutade om omval av Patrik Essehorn, Christina Tillman, Fredrik Rapp, Katarina Klingspor och Magnus Uggla samt nyval av Christian Roos. Patrik Essehorn valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Årsstämman beslutade att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och omvalde, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag, med den auktoriserade revisorn Katrine Söderberg som fortsatt huvudansvarig revisor.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen varigenom bolagets företagsnamn ändras till Corem Kelly AB.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Klövern AB (publ). Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.

Bilaga