Beslut vid årsstämma i Klövern AB (publ)

2021-04-28

Vid årsstämman i Klövern AB (publ) den 28 april 2021 fattades bland annat följande beslut.

Utdelning

För räkenskapsåret 2020 beslutades om en utdelning om 0,26 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B och 20,00 kronor per preferensaktie. Utdelningsbeloppet per stamaktie av serie A respektive serie B ska fördelas på två utbetalningar om vardera 0,13 kronor. Utdelningsbeloppet per preferensaktie ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor.

Som avstämningsdagar för utdelning för stamaktier beslutades 30 september 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2021, och 31 mars 2022 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2022.

Som avstämningsdagar för utdelning för preferensaktier beslutades 30 juni 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 juli 2021, 30 september 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2021, 30 december 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 januari 2022, och 31 mars 2022 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2022.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Eva Landén, Pia Gideon, Johanna Fagrell Köhler och Ulf Ivarsson. Till ny styrelseledamot valdes Lars Höckenström. Pia Gideon omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode ska uppgå till 1 270 000 kronor. Arvodet ska fördelas enligt följande, varvid beslutat arvode för 2020 anges inom parentes – Ordföranden 430 000 kronor (430 000 kronor) och respektive styrelseledamot 210 000 kronor (210 000 kronor).

Årsstämman beslutade att, utöver styrelsearvodet, ytterligare 50 000 kronor ska utgå till ordföranden och ytterligare 30 000 kronor ska utgå till de övriga ledamöterna i ett eventuellt revisionsutskott. Stämman beslutade även därtill att ett särskilt arvode om 20 000 kronor ska utgå till vardera ledamot i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor. Mikael Ikonen blir ny huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär, utöver att även den verkställande direktören kan erhålla rörlig ersättning, inga väsentliga förändringar i förhållande till bolagets tidigare ersättningsriktlinjer.

Valberedningen

Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av fem (5) ledamöter, varav en (1) ledamot ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra (4) till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i september månad varje år. För det fall att tillfrågad aktieägare inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Förvärv får ske av högst så många egna stamaktier av serie A respektive serie B samt preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stamaktier av serie A respektive serie B samt preferensaktier efter förvärv uppgår till högst tio (10) procent av samtliga registrerade aktier i bolaget.

Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 90 956 740 stamaktier av serie B.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller serie B, och/eller preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021. Antalet stamaktier av serie A som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie A utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2021, antalet stamaktier av serie B som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie B utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2021 och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2021.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peeter Kinnunen, tf VD, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga