Beslut vid årsstämma i Klövern AB (publ)

2008-04-03

Vid årsstämman i Klövern AB den 3 april 2008 har bl a följande beslut
fattats:

Utdelning
För 2007 lämnas utdelning med 1,50 kr per aktie. Avstämningsdag för
utdelning är tisdagen den 8 april 2008. Utdelningen beräknas utsändas
av VPC fredagen den 11 april 2008.

Styrelse och revisor
Till styrelsen har omvalts Stefan Dahlbo (ordförande), Gustaf
Hermelin, Lars Holmgren, Anna-Greta Lundh, Lars Rosvall och Fredrik
Svensson. Helene Olausson, har valts som ny ledamot i styrelsen. Till
styrelsen utgår ett arvode om 875 000 kr, varav 250 000 kr till
styrelseordföranden och 125 000 kr vardera till övriga ledamöter,
vilket är oförändrat jämfört med tidigare. Till VD i Klövern utgår
inget arvode. Till revisorerna utgår arvode enligt räkning.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen
Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen ska vara utformade i enlighet med styrelsens förslag.
Styrelsen äger rätt att frångå principerna om det i enskilda fall
finns särskilda skäl för detta.

Valberedning
Valberedningens utses i enlighet med samma principer som varit
gällande inför årsstämman 2008. Principerna finns tillgängliga på
Klöverns hemsida kelly.corem.se.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen har bemyndigats att, längst intill nästa årsstämma,
förvärva och överlåta egna aktier. Bemyndigandet innebär en möjlighet
att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov samt att kunna
överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets-
eller företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier.
Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt
motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Courtagefri handel
Årsstämman har beslutat att erbjuda aktieägare att courtagefritt köpa
eller sälja det antal aktier som krävs för att uppnå ett innehav
motsvarande hela börsposter (en börspost = 500 aktier). Om
aktieägaren innehar färre än 500 aktier kan hela innehavet säljas
courtagefritt. Beslut om erbjudandetiden och närmare villkor har
överlåtits till styrelsen.

Nyköping 3 april 2008

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662
48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12,
070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter
kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner.
Klövern har geografiska enheter i tio städer/orter; Borås, Karlstad,
Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och
Örebro. Per den 31 december 2007 uppgick fastigheternas värde till ca
12,2 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 309
mkr. Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm,
medelstora företag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida:
kelly.corem.se