Beslut av extra bolagsstämma

2004-01-27

På dagens extra bolagsstämma i Klövern AB har följande beslut fattats:
 
Ändring av bolagsordningen

Gränserna för bolagets aktiekapital har ändrats till att utgöra lägst trehundra miljoner (300.000.000) kronor och högst en miljard tvåhundra miljoner (1.200.000.000) kronor. Enligt den gamla lydelsen skulle aktiekapitalet utgöra lägst etthundra miljoner (100.000.000) kronor och högst fyrahundra miljoner (400.000.000) kronor.

 
Bolagets aktier utges endast i en (1) serie, med en (1) röst per aktie. Enligt den gamla lydelsen utgjordes bolagets aktier av två serier, dels serie A med en (1) röst, dels serie B med en tiondels (1/10) röst.
 
Riktad nyemission av aktier
Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 65.000.000 kronor, genom emission av högst 13.000.000 nya aktier, varje aktie om nominellt 5 kronor. Rätt att teckna nya aktier tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast Wihlborgs Fastigheter AB (publ). Betalning för de nya aktierna skall erläggas genom apport eller kvittning.

Bemyndigande om nyemission
Styrelsen har bemyndigats att, fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 20.000.000 aktier, varje aktie om nominellt 5 kronor, för förvärv av företag eller fastigheter. Betalning för de nya aktierna får ske genom apport, kvittning eller kontant betalning.

Stockholm 27 januari 2004
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se