Antalet utestående aktier i Klövern AB den 31 juli 2012

2012-07-31

Klövern AB (publ) emitterade 448 000 preferensaktier den 9 juli 2012 som dellikvid vid förvärvet av aktier i Diös Fastigheter AB (publ).

Efter registrering av nyemissionen uppgår totalt antal registrerade aktier i Klövern till 179 230 723 aktier, varav 166 544 360 stamaktier (KLOV SE0000331225) och 12 686 363 preferensaktier (KLOV PREF SE0004390037). En stamaktie berättigar till en röst och en preferensaktie berättigar till en tiondels röst.

Av det totala antalet registrerade aktier i Klövern är 9 067 027 stamaktier och 143 536 preferensaktier återköpta av bolaget självt. Totalt antal utestående aktier per den 31 juli 2012 uppgår till 170 020 160.

Nyköping 31 juli 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 21,5 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 30 juni 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2012.