Antalet utestående aktier i Klövern AB den 30 september 2012

2012-09-28

Vid extra bolagsstämma i Klövern AB (publ) den 14 september 2012 beslutades om nyemission om sammanlagt 1 044 975 preferensaktier.

Efter registrering av nyemissionen uppgår totalt antal registrerade aktier i Klövern till 180 275 698 aktier, varav 166 544 360 stamaktier (KLOV SE0000331225) och 13 731 338 preferensaktier (KLOV PREF SE0004390037). En stamaktie berättigar till en röst och en preferensaktie berättigar till en tiondels röst.

Av det totala antalet registrerade aktier i Klövern är 9 067 027 stamaktier och 143 536 preferensaktier återköpta av bolaget självt. Totalt antal utestående aktier per den 30 september 2012 uppgår till 171 065 135.

Nyköping 28 september 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 21,5 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 30 juni 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 september 2012.