Antalet utestående aktier i Klövern AB den 30 april 2012

2012-04-30

Klövern AB (publ) emitterade 66 638 preferensaktier den 10 april 2012 och 585 preferensaktier den 20 april 2012 som dellikvid vid förvärvet av aktierna i Dagon AB (publ).

Efter registrering av nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Klövern till 178 319 723 aktier, varav 166 544 360 stamaktier (KLOV SE0000331225) och 11 775 363 preferensaktier (KLOV PREF SE0004390037). En stamaktie berättigar till en röst och en preferensaktie berättigar till en tiondels röst.

Av det totala antalet aktier i Klövern är 5 741 463 stamaktier och 143 536 preferensaktier återköpta av bolaget självt. Totalt antal utestående aktier per den 30 april 2012 uppgår till 172 434 724.

Nyköping 30 april 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 20,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 31 mars 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2012.