Antal aktier i Klövern den 30 maj 2014

2014-05-30

Efter att under maj månad ha genomfört en kontant nyemission av 564 194 preferensaktier uppgår det totala antalet aktier i Klövern per 30 maj 2014 till 186 932 360, varav 166 544 360 stamaktier och 20 388 000 preferensaktier. En stamaktie berättigar till en röst och en preferensaktie berättigar till en tiondels röst.

För ytterligare detaljer se pressmeddelande publicerad 28 maj 2014.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 24,6 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 2,6 miljarder kronor per den 31 mars 2014. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, fax: 0155-44 33 22, e-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
30 maj 2014.