Antal aktier i Klövern den 30 december 2014

2014-12-30

Efter att under december månad ha genomfört en fondemission och en sammanläggning (omvänd split) uppgår det totala antalet aktier i Klövern per 30 december 2014 till 932 437 980, varav 83 272 180 stamaktier av serie A, 832 721 800 stamaktier av serie B och 16 444 000 preferensaktier.

En stamaktie av serie A berättigar till en (1) röst medan en stamaktie av serie B, liksom en preferensaktie, berättigar till en tiondels (1/10) röst. Totalt antal utestående röster i bolaget efter fondemission och sammanläggning uppgår till 168 188 760.

För ytterligare detaljer se pressmeddelanden publicerade 2 december 2014 och 16 december 2014.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 29 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 2,9 miljarder kronor per den 30 september 2014. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, E-post: info@klovern.se.
 

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
30 december 2014.