Adcores styrelse beslutar återkalla tvångsinlösen

2001-12-17

Inom ramen för höstens omstrukturering av verksamheten har Adcore AB den 6 december 2001 ingått avtal om försäljning av sin majoritetspost i Adcore Stockholm AB, dvs före det att nya skatteregler avseende begränsad avdragsrätt för kapitalförluster föreslås träda i kraft. Köpare är bolaget Quatre Chenaux Sverige AB, som ägs av ett konsortium företrätt av Johan Ek, en av de ursprungliga grundarna till Connecta AB. Affären, där köpeskillingen slutligt kommer att bestämmas först när Adcore-koncernens bokslut för år 2001 är fastställt, är utformad så att minoritetens intresseandel i kapitalet i Adcore Stockholm AB inte påverkas negativt.

Genom transaktionen vidtar Adcore AB åtgärder som syftar till att Adcore AB för egen del ska kunna tillgodogöra sig kapitalförlusten på aktierna i Adcore Stockholm AB. Affären innebär däremot inte att Adcore AB säljer sina förlustavdrag.

Övriga finansiella effekter på Adcore AB bedöms bli marginella då kapitalförlusten på de sålda aktierna redovisningsmässigt redan är tagen. Adcore Stockholm AB bedriver idag ingen rörelse. Konsultrörelsen i Adcore-koncernen bedrivs i det helägda dotterbolaget Adcore Consulting AB.

I och med att den pågående tvångsinlösenprocessen har återkallats bestämmer köparna av Adcore Stockholm AB hur minoriteten, ca 2 procent, ska hanteras. Besked om detta kommer att lämnas när så är möjligt.

Stockholm den 17 december 2001, Adcore AB (publ)