Adcores bokslutskommuniké: Fundamentet är lagt

2001-02-06

Adcore avger idag sin bokslutskommuniké för 2000. Året har präglats av fusionen mellan Connecta och Information Highway, och integrationen av ett stort antal europeiska förvärv. Integrationsarbetet har bedrivits på stor bredd, med hög intensitet och har varit mycket framgångsrikt. Adcore erbjuder nu en konkurrenskraftig kompetensmix i de 13 länder där koncernen är verksam. Vid rapportillfället har Adcore cirka 2 000 medarbetare.

Nettoomsättningen ökade under året med 135 procent till 1 294,5 MSEK och den organiska tillväxten uppgick till 63 procent att jämföra med koncernens mål om 50 procent. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster ökade i jämförelse med föregående år med 132 procent och uppgick till 119,3 MSEK. Genomsnittlig debitering per konsult ökade med 18 procent jämfört med helåret 1999 och uppgick till 1 253 KSEK.

– ”Fundamentet är lagt för fortsatt lönsam tillväxt. Vi har ett framgångsrikt år bakom oss, präglat av lönsamhet, tillväxt och europeiskt integrationsarbete. Vi har levererat resultat enligt plan. Våra förvärv har varit lyckade och vår internationella verksamhet har ökat markant”, kommenterar Adcores VD Göran Wågström.

Adcore har under året genomfört ett stort antal förvärv. Genomgående utvecklas dessa enligt plan och bidrar positivt till Adcores verksamhet och kunderbjudande. Flertalet förvärv har skett huvudsakligen med egna aktier och under perioder då aktiemarknadens värdering av Adcore och andra bolag i branschen var väsentligt högre än nu. På grund av marknadens omvärdering, har Adcore beslutat anpassa balansräkningen genom en engångsnedskrivning av goodwill om 1 329 MSEK. Nedskrivningen av goodwill är baserad på marknadsvärderingen av Adcore per den sista december 2000. Engångsnedskrivningen görs enbart på grund av marknadens förändrade värdering av branschen som helhet. Adcores uppfattning om de förvärvade bolagens kvaliteter, intjäningsförmåga och goda utvecklingspotential har inte förändrats. Adcore kommer fortsätta tillämpa 20 års avskrivning av goodwill på strategiska förvärv, och 5 – 10 år på andra förvärv. Efter nedskrivningen har Adcore en soliditet på 82 procent.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.